ทิพยประกันภัย จัดโครงการ“ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา”นำเด็กนักเรียนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรู้ ให้มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับพสกนิกรชาวไทย ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรีดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ว่า เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ และแนวทางในการดำเนินชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับพสกนิกรของพระองค์ โดยให้มีการจัดโครงการ “ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” นำเด็กนักเรียนตลอดโครงการกว่า 4,000 คน มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา...
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 RVP ROAD SAFETY DAY ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกสาขาทั่วประเทศนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรม“วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 RVP ROAD SAFETY DAY ทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทจะมาร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวินัยจราจร มีสติในการขับขี่และมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางโดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฏจราจร เชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนมาร่วมกิจกรรมความปลอดภัย มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์แจกหมวกนิรภัยมอบให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ต้องมี...
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตไทยในปี 2560 ยังคงมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัว มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 601,724.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตถึงร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเบี้ยประกันชีวิตปีต่อไป (Renewal Year Premium) 433,900.13 ล้านบาท และมีอัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตร้อยละ 84 คิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้อยละ 3.89 และคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร...
นางรสริน   หิรัญยรัชต์   ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาเทสโก้โลตัส  สระบุรี รับมอบดอกไม้จากนายวิสิษฐ์  จันทรพัชร  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สาขานครสวรรค์ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และคุณชาญวุฒิ  โชติวิทยากุล  ผู้จัดการสาขาย่อยสระบุรี  ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีที่ธนาคารเปิดที่ทำการสาขาแห่งใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สระบุรี ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรีอนึ่ง  สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ แก่ลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยามาอย่างยาวนาน
นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนห่วงใยในคุณภาพชีวิต การที่ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นนั้น จะนำไปสู่การดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุข ทางบริษัทฯ จึงได้ริเริ่มทำโครงการ ร่วมสร้างความสุข โลกสดใส สำหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต โดยให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัยที่มาร่วมงานในแต่ละพื้นที่ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว”โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงจำนวนของผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทางสายตาในปัจจุบันว่ามีมากถึง 14 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยที่ตาบอดสนิทประมาณ 2 แสนคน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคต้อกระจก ซึ่งหากผู้ที่มีปัญหาทางสายตาไม่ได้รับการตรวจ หรือหาแนวทางในการรักษาและถนอมสายตาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็นอย่างถาวรได้นายวิพล กล่าวเสริมว่า “นับแต่ปี 2556...
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบใบประกาศเกียรติคุณ  “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค” ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิทยา ไชยสุกุมาร ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 โดยเป็นรางวัลที่จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่พิจารณามอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคตามที่กำหนด ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการรับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาใหแกผูบริโภค โดยได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการวัดผล วิเคราะห์...
นายสุวัตน์ กลิ่นเกษร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบร่มสนาม จำนวน 27 คัน มูลค่า 50,000 บาท จาก นางสาวณัธสร รัตนอานุภาพ ผู้จัดการภาค สาขาลุมพินี บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ภายในศูนย์กีฬาฯ ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร ร่วมเป็นประธานในการเปิดไฟดวงแรกให้กับเด็กๆ มูลนิธิบ้านนานาฯ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมุ่งหวังว่าไฟฟ้าที่มอบให้ในครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเปิดไฟดวงแรก แต่เปรียบเสมือนการจุดไฟในตัวของเด็กทุกคนให้พัฒนาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคต และมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา กว่า 19 ปี ที่มูลนิธิบ้านนานาฯ ดำเนินการโดยไม่มีไฟฟ้า ซึ่งกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้เข้ามาสนับสนุนเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมระบบไฟฟ้าให้แก่มูลนิธิฯ เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน(ที่ 3 จากขวา)กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้รักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี พญ.นาตยา มิลล์(ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ การมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพิเศษเนื่องในวาระที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยปัจจุบันได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจรวมแล้วจำนวน 43 เครื่อง
เพื่อมอบความสุขที่มากกว่าบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดExclusive Trip“ไทยประกันชีวิต นิ่งชิลล์ ริมแคว”เส้นทางกรุงเทพ-กาญจนบุรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ นำลูกค้าสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติป่าเขาและความชุ่มฉ่ำของลำน้ำแคว พร้อมใกล้ชิดนักแสดงชื่อดังเต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์ แบบExclusiveพร้อมพักผ่อนในรีสอร์ทลอยน้ำสุดอลังการ เดอะโฟล์ทเฮาส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ทเปิดทริปวันแรก ต้อนรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดด้วยเมนูอาหารสุดพิเศษ จากนั้นพาท่องเที่ยวย้อนอดีตสมัยรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่งกายชุดไทยเที่ยวชมตลาดร้านค้า และบ้านเรือนจำลอง ในเมืองมัลลิกาจากนั้นล่องเรือแพไปยังที่พักและอิ่มหนำสำราญใจในปาร์ตี้ยามค่ำคืนทิ้งทวนความสุขก่อนเข้านอนรับอรุณวันใหม่ ด้วยการพาสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดล่องแพ ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำแควที่มีทัศนียภาพงดงาม เที่ยวชมวิถีชาวบ้านและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในหมู่บ้านมอญ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯด้วยรอยยิ้มและความประทับใจไทยประกันชีวิตมุ่งคัดสรรหลากหลายกิจกรรม พร้อมมอบสิทธิพิเศษที่มากกว่า สำหรับลูกค้าสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดตลอดทั้งปี ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/thailifecardหรือสมัครสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด โทร.1124 กด 5

ติดตามเราได้ที่

3,568แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine