นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ตอกย้ำแบรนด์แห่งการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ สะท้อนออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ล่าสุดคว้ารางวัลระดับเอเชีย ถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล The Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2018ในประเภท Asia’s Leader in Financial Inclusion(การบริการทางการเงินแก่ประชาชนผู้เข้าไม่ถึงการเงินในระบบ)จัดโดย IDC Financial Insights องค์กรที่ปรึกษาด้านการเงินและธนาคารชั้นนำ ประเทศสิงคโปร์ ราวงวัล Retail Banker International (RBI) Trailblazer...
CIMB THAI เปิดตัวโครงการ Wealth STAR เฟ้นหาสุดยอดที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ 25 คน ที่มี passion เข้าหลักสูตร fast track กับกูรูการเงิน ก้าวเป็นที่ปรึกษาทางการ พร้อมใบประกอบวิชาชีพใน 1 ปี เพื่อให้ทันกระแสสังคมที่คนตื่นตัวเรื่องการออมการลงทุนมากขึ้น
          เมื่อ 2 ปีที่แล้ว มีคลิปหนึ่งที่แชร์กนั ในโลกออนไลน์  ที่สามารถอธิบายความนิยมในการชำระเงินด้วย ระบบอิเลคทรอนิกส์ (E-Payment หรือ Digital Payment) ของคนจีนได้เป็นอย่างดี นั่นคือ คุณลุงขอทานคนหนึ่ง ที่เซินเจิ้น ที่คนต้องการให้ทาน สามารถจ่ายผ่าน WeChatPay และ Alipay           นอกจากนี้ รายงานของ Goldman Sachs พบอีกว่า ข้อมูลเมื่อปี 2559 คนจีนใช้เงินสดกันเพียง 25% เท่านั้น...
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  เปิดเผยว่า จากนโยบายด้านสินเชื่อของธนาคารฯที่ปล่อยกู้ให้กับประชาชนทุกระดับ  เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ  และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันธนาคารได้มีมาตรการบริหารหนี้เพื่อลดปัญหาหนี้สะสม  ด้วยการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการขยายตัวของ NLPs อยู่ในระดับต่ำที่สุดในระบบทั้งธนาคารพาณิชย์ โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 2.19  และเพื่อให้การบริหารสินเชื่อมีกระบวนการจัดการอย่างบูรณาการและยั่งยืน  ธนาคารจึงได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้  โดยเปิดทำการพร้อมกัน 80 ศูนย์ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการหนี้ จะทำหน้าดูแลบริหารจัดการหนี้หลังการปล่อยสินเชื่อ การแก้ปัญหาและ ติดตามหนี้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกหนี้ ธนาคารออมสิน และภาพรวมทั้งระบบ ทำให้สาขามีความคล่องตัวในการปล่อยสินเชื่อ ตั้งแต่การรับเรื่อง การอนุมัติ และนิติกรรม  โดยไม่ต้องบริหารจัดการเรื่องหนี้หลังการปล่อยสินเชื่อ  ทำให้การปล่อยสินเชื่อมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น “ ธนาคารบริหารจัดการหนี้ได้ดีข้น...
ทีเอ็มบี ร่วมกับ ไอเอ็นจี แบงก์  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TMB I ING PARKRUN  2018”ช่วยเหลือน้องๆ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยปีนี้จัดในรูปแบบ NATIONWIDE PARKRUN เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมเดิน-วิ่งได้ทุกที่  รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี  กล่าวว่า TMB l ING PARKRUN จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ติดต่อกัน  โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นักวิ่งและผู้บริจาคได้ร่วมกันสนับสนุนค่าผ่าตัด ผ่านการซื้อบัตรวิ่งและระดมทุน  จนสามารถช่วยชีวิตน้องที่เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจไปได้กว่า 900 คน และในปีนี้ ...
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมาย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับนางชวินดา หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ในพิธีลงนาม สัญญาการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัทการบินไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.กรุงไทยได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอบระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2561– 2563 มูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) พ.ศ… อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเลือกเข้ามาลงทุนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในระยะ 20 ปี (2560-2579)  ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสามารถนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า โครงการนำร่องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง  มีศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จากความพร้อมของพื้นที่ที่ได้อานิสงส์จากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Sea...
บลจ.ทิสโก้ เปิดตัวโครงการ “TISCO Smart Retirement สุขทุกวันยันเกษียณ” เดินหน้าจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การวางแผนทางการเงิน ครอบคลุมทั้ง การออม การลงทุน การใช้จ่าย และการลดความเสี่ยง ได้แก่ Smart Saving, Smart Spending, Smart Living และ Smart Insured ผ่านงานสัมมนา กิจกรรมไลฟ์สไตล์ การประกวดชิงรางวัล และเกร็ดความรู้ผ่านเฟสบุ๊ก TISCO Smart Retirement และ Line @TISCOAsset ตลอดปี 2561 หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้รู้จักการวางแผนการเงินสู่วัยเกษียณอย่างมั่งคั่ง นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้...
กลุ่มทิสโก้แถลงกลยุทธ์ปี 2561 ขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม  ย้ำจุดยืนที่เดินมาถูกทางกับการเป็นสถาบันการเงินที่ให้คำแนะนำทางการเงินที่ดีแก่ลูกค้า หรือ  Advisory House ดันผลงานเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานปี 2560 กำไรสุทธิทะลุ 6,090 ล้านบาท เติบโต 21.7% นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผย57’ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2561 ว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น กระตุ้นการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ  โดยกลุ่มทิสโก้ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2561 ด้วยการขยายการเติบโตในทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งรายย่อย กลุ่มธนบดีธนกิจ และบรรษัท ด้วยบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการภายในกลุ่ม (Cross-Selling) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การบริการไปยังเครือข่ายดิจิทัล  ภายใต้จุดยืนในการเป็น Advisory House หรือผู้ให้คำแนะนำทางการเงินที่ดีของลูกค้า     “การเป็น Advisory...
ธนาคารกรุงเทพ จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน “ปล่อย” ร่วมสร้างสรรค์ Lifestyle Market ตอบโจทย์คนยุคใหม่ในคอนเซ็ปต์ “ช้อป ชิม ชิล แชะ!” ดึงเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต “BNK 48” สร้างสีสัน รับเทศกาลวาเลนไทน์ พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ ชวนนักศึกษาใช้ QR Code จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง’ แทนเงินสด   นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ปล่อย” ว่าเป็นโอกาสที่ธนาคารสามารถนำเสนอบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด เพราะเข้าใจและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว  และพร้อมเปิดรับการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งธนาคารก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ โดยภายในงานสามารถชำระเงินผ่านระบบ...

ติดตามเราได้ที่

3,540แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine