ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า บอร์ด คปภ. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามที่สำนักงาน คปภ.เสนอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งการปรับปรุงตามร่างประกาศฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทและผู้เสนอขายมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามที่ร่างประกาศฯ กำหนด ซึ่งประเด็นการแก้ไขมีดังนี้ 1.  เพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยหรือผู้เสนอขายโดยตรงจากเดิมที่สำนักงาน คปภ.กำกับดูแลการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยผ่านทางบริษัท รวมถึงเพิ่มการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย กรณีตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประกาศ ซึ่งทำให้สำนักงาน...
        โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่ได้เริ่มเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีเพราะได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด จากเดิมที่แข่งขันกันในกลุ่มนิสิต นักศึกษา โดยเปิดกว้างให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาได้ เมื่อไม่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว           ดร.สุทธิพล ทวีชัยกาล เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า  หลังจากที่มีการเปิดตัว ได้รับการตอบรับจาก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
TIP  ห่วงน้องส่งทีมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 รับมือช่วงเปิดเทอม
คปภ.ลุยต่อกระตุ้นเกษตรกร จ.ตาก ทำประกันภัยข้าว– ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63 บริหารความเสี่ยง
วิริยะประกันภัย เดินหน้าต่อ มอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ พื้นที่ภาคอีสาน
         นางสาวศุลีพร ยงวิทิตสถิต ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมทางการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบวิกผม เต้านมเทียม และกระเป๋าผ้าเพ้นท์ลายให้กำลังใจผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ        ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มาจากอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจจัดทำ ในกิจกรรม Run For Cancer ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (TBCC) และ Art for cancer ที่ได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคเส้นผมสำหรับทำวิกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง การทำเต้านมเทียม และ ทำกระเป๋าผ้าเพ้นท์ลายให้กำลังใจผู้ป่วยร่วมกัน             ...
คปภ.เคลียร์ชัด!ปรับเพิ่มคุ้มครอง ประกันรถยนต์ ตาย-พิการ ได้รายละล้านจริง อย่าเชื่อข่าวมั่ว ตรวจสอบข้อมูลที่สายด่วน 1186
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงผู้ทำประกันภัย และมีการทำธุรกรรมด้านการประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง ผู้เอาประกันภัยจึงควรต้องศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง เงื่อนไขการรับประกันภัย และข้อยกเว้น ต่าง ๆ ให้เข้าใจถูกต้องตรงกับแบบของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจและมีระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงในระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน https://guruprakanphai.oic.or.th ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ​โดยการดำเนินงานตามประกาศฉบับดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของแบบการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เช่น เงื่อนไขความคุ้มครอง การจ่ายเงินผลประโยชน์...
นายสุธีชัย สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย   มร.ฮิโระโนะริ คิริว  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) มอบเงินจำนวน 1,050,000 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานคณะทำงานและผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามวิสัยทัศน์ ‘Foster a Sustainable Future – ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน’ https://youtu.be/qR0SlbtQaWk ณ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 3 จากขวา) และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง จำนวน 80 ตัว ตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสุขอนามัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพระนคร ให้แก่ พ.ต.ท. ภูวดล อุ่นโพธิ รองผู้กำกับจราจร สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้สวมใส่ให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบนท้องถนน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1

ติดตามเราได้ที่

4,309แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine