นางวราภรณ์ วงศพินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย (บอร์ด) ได้พิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชน หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่ม และอนุมัติให้จ่ายแล้วกว่า ๒,๐๐๐ คำขอ ​ทำให้วันนี้ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีเอกสารครบถ้วนและได้รับการอนุมัติจ่ายเงินค่าสินไหมแล้วรวมยอดประชาชน หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง ๗,๒๓๑ คำขอ ส่วนกรณี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด และ บริษัท เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งกองทุนฯ...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยภายหลังการนำคณะผู้บริหาร และพนักงานคปภ. เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ครั้งที่ 26 (26th IAIS Annual Conference 2019) ร่วมกับสมาคมหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) เจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE Insurance Authority) ว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย           สำหรับผลการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ การให้ความเห็นชอบกรอบการกำกับกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก...
            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่” ซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมประชุม โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยภายหลัง การร่วมประชุม Kick Off โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยการประกันภัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการฯ ว่า ได้รับการชี้แจงถึงรายละเอียดแผนการดำเนินงานตามข้อกำหนดและขอบเขตงานของโครงการ และรับฟังความคิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมทั้งด้านพืชผล ปศุสัตว์ และประมง เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยลำไย การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟ การประกันภัยโคนม การประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา วิจัย ดำเนินการตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      ...
        นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาหัวข้อ “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล” ในงานสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยสุขภาพ ประจำปี 2562 จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          จากการที่คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) เมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยประกาศนำร่องในกลุ่มชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปทุกรายที่เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย (Long Stay) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสประสบปัญหาด้านสุขภาพ ให้ได้รับการคุ้มครองและดูแลตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีกลไกและยกระดับการคุ้มครองชาวต่างชาติในด้านสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของสถานพยาบาลไทยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล            เหตุผลในการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในระดับนานาชาติ และที่สำคัญราคาการให้บริการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจัยต่างๆ...
          สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดเสวนา “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล (The Future of Health Insurance in Digital Aged)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล พร้อมกิจกรรมเสวนาเรื่องอนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัลในมุมมองของหน่วยงานภาคกำกับและภาคเอกชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด...
            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวในฐานะวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ระบบประกันภัยจะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร” ในการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ภัยพิบัติ และการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ว่า จากการที่จำนวนประชากรสูงอายุทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คนในวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพโดยรวมทำให้ประชากรเกิดความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ           ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อนทำให้มีฝนตกหนักเป็นระยะ ๆ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว มักมีฝนตกบ่อยครั้งทำให้มีน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่เนืองๆ ดังนั้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนจึงได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 41/2562 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความ และ อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เพื่อกำหนดใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อนำระบบประกันภัยช่วยบรรเทาภาระทางการเงินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาช           เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า...
คปภ.ปลื้ม ชาวนาแห่ทำประกันภัยข้าวนาปี ยอดพุ่งกว่า 27 ล้านไร่

ติดตามเราได้ที่

4,051แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine