นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาหัวข้อ “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล” ในงานสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยสุขภาพ ประจำปี 2562 จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          จากการที่คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) เมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยประกาศนำร่องในกลุ่มชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปทุกรายที่เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย (Long Stay) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสประสบปัญหาด้านสุขภาพ ให้ได้รับการคุ้มครองและดูแลตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีกลไกและยกระดับการคุ้มครองชาวต่างชาติในด้านสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของสถานพยาบาลไทยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล            เหตุผลในการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในระดับนานาชาติ และที่สำคัญราคาการให้บริการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจัยต่างๆ...
          สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดเสวนา “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล (The Future of Health Insurance in Digital Aged)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล พร้อมกิจกรรมเสวนาเรื่องอนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัลในมุมมองของหน่วยงานภาคกำกับและภาคเอกชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด...
            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวในฐานะวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ระบบประกันภัยจะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร” ในการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ภัยพิบัติ และการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ว่า จากการที่จำนวนประชากรสูงอายุทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คนในวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพโดยรวมทำให้ประชากรเกิดความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ           ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อนทำให้มีฝนตกหนักเป็นระยะ ๆ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว มักมีฝนตกบ่อยครั้งทำให้มีน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่เนืองๆ ดังนั้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนจึงได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 41/2562 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความ และ อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เพื่อกำหนดใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อนำระบบประกันภัยช่วยบรรเทาภาระทางการเงินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาช           เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า...
คปภ.ปลื้ม ชาวนาแห่ทำประกันภัยข้าวนาปี ยอดพุ่งกว่า 27 ล้านไร่
        คปภ. - ธปท. - ก.ล.ต. เผยผลการประเมินภาคการเงิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) สาขาประกันภัยไทยผ่านฉลุย เป็นลำดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และลำดับที่ 4 ของโลก เตรียมนำข้อเสนอไปพิจารณาต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (2564 - 2568) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและเสริมเขี้ยวเล็บของธุรกิจประกันภัยของไทยให้เทียบชั้นมาตรฐานสากล           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยถึงผลการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector...
เผยโฉม! สุดยอดทีม InsurTech ผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” คว้าเงินรางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท พร้อมต่อยอดพัฒนาผลงานให้สามารถใช้งานได้จริง เสริมแกร่งอุตสาหกรรมประกันภัยไทย         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า คปภ. ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาท ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทนิสิตนักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป...
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด  จัดงาน“เมืองไทยมาราธอน 2019 (MUANG THAI MARATHON 2019)” ซึ่งเป็นการประเดิมสนามแรก ณ กรุงเทพมหานคร "เมืองไทย มาราธอน 2019 Smile @ Bangkok " เส้นทางวิ่ง   “สวนสุขภาพ ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8 –...
สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนางสาวมะยุรี หงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามเราได้ที่

4,029แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine