ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ“เหลียวหลัง แลหน้าธุรกิจประกันภัยไทย” ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Thailand Insurance สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ซอยปุณวิถี) เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้ปาฐกถาพิเศษโดยฉายภาพทิศทางนโยบายของ สำนักงาน คปภ....
             ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัด “โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปี 3 โดยเป็นการนำภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมลงพื้นที่รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกแก่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ขณะเดียวกันได้ถ่ายทำเพื่อจัดทำเป็นรายการซีรีย์ “คปภ. เพื่อชุมชน” นำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านประกันภัยในวงกว้าง             โดยปีนี้มีความแตกต่างไปจากปีที่ 1 และปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้ประโยชน์ของระบบประกันภัยจากการถอดบทเรียนประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงและความเสียหายในหลากหลายรูปแบบและสามารถใช้ระบบประกันภัยเข้าไปช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนทำให้ชาวชุมชนมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการต่อยอดความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้ด้านการประกันภัยให้เกิดขึ้นภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า จากสถิติด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2561 พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจำนวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 164.24 ล้านคน สร้างรายได้ 1,068.18 พันล้านบาท สำหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 41.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.5% สร้างรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จนปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอับดับ 4...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง หรือ วปส. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวมจุดเด่นของหลักสูตรอื่นๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน และเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านประกันภัย และสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งได้มีการเปิดสมัคร และได้มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อได้ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรมเป็นวปส.รุ่นที่ 9 และได้มีการรายตัวเพื่อเข้ารับการอบรมในวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “วปส. รุ่นที่ 9” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูลธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง...
           นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยได้อนุมัติจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่ยื่นขอรับชำระหนี้ในกรณี บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด กองทุนประกันวินาศภัย ได้พิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)และบริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด จากเจ้าหนี้ที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วน เช่น คืนเบี้ยประกันภัย คำพิพากษาศาล และสินไหมทดแทน ตามระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยการขอรับชำระหนี้และการอนุมัติชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ. 2552 โดยได้เริ่มทยอยนำคำขอรับชำระหนี้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยพิจารณาอนุมัติ อนุมัติครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. บริษัท สัจจะประกันภัย...
         สำนักงาน คปภ. จัดเวทีสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ตลอดจนตัวแทน นายหน้าประกันภัยและอาสาสมัครประกันภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนา          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวในงานสัมมนา “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME”ว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยผ่านผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์สำหรับการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยลำไย...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายให้ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นำคณะเจ้าหน้าที่ คปภ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านประกันภัย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ดร.สุทธิพล เปิดเผยว่า “ ปีนี้ สำนักงาน คปภ. มุ่งมั่นและทุ่มเทให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่เกษตรกร ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for the Trainers” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร รวมทั้งผลักดันระบบการประกันภัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 10 จังหวัด ได้แก่...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และเปิดโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดณฯ กล่าวต้อนรับและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้านประกันภัย            คปภ.เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่เป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชน จากสถิติในปี 2561 พบว่า มีนักท่องเที่ยวจำนวน 2,181,950 คน ได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครนายกในรูปแบบต่างๆ อาทิ ล่องแพ ล่องแก่ง...
            ในปี 2562 สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดยุทธศาตร์การทำงานโดยประกาศให้เป็นปีแห่ง “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ผ่าน 3 พันธกิจสำคัญที่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการฯ ประกาศชัดเจนว่า (1) คือ การพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท สร้างเสริมความเข้มแข็ง มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และ (3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย เป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สำนักงาน...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 3 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน จากนายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ทั้ง 7 จังหวัด ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.ภาค 3(ขอนแก่น) ให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ            ทั้งนี้ยังย้ำให้ สำนักงาน คปภ.ทุกภาคส่วน เน้นการทำงานในเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ตลอดจนปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านประกันภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการถือครองกรมธรรม์...

ติดตามเราได้ที่

3,841แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine