ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน และมีผู้บาดเจ็บ 5 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมานั้น โดยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าผู้เสียชีวิตมีการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ไว้ด้วยหรือไม่ และได้รับรายงานเบื้องต้นจาก...
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของ คปภ.ในปี 2561 ที่กำหนดให้เป็นปีแห่ง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย” แม้มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย จากภาวะเศรษฐกิจมหภาคของทิศทางโลก นโยบายประเทศไทย 4.0 ภัยคุกคาม ทางด้านไซเบอร์ (Cybercrime) แต่ภาพรวมภาวะธุรกิจประกันภัยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย คปภ. ได้คาดการณ์ตัวเลขอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบในปี 2561ไว้ว่า จะมีเบี้ยประกันภัย รวมทั้งปีประมาณ 862,068 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.30           โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกัน ชีวิตจำนวน 632,567...
​ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 22.50 น. เกิดเหตุรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น หมายเลขทะเบียน 33-5488 กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 51 ราย (หญิงทั้งหมด) เป็นแรงงาน MOU (แรงงานใหม่ทั้งหมด) จากพรมแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเดินทางไปบริษัท สุโขนวศร จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่รถโดยสารคันดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางบริเวณดอยรวก ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าปี 2560 นับเป็นปีที่สำนักงาน คปภ. ครบรอบ 10 ปี ในการทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งมีการทำงานในเชิงรุก และบูรณาการอย่างมุ่งมั่น เต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สำนักงาน คปภ. เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยให้สามารถเป็นที่พึ่งที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือประชาชนในระดับฐานรากที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบประกันภัย ในขณะเดียวกันสำนักงาน คปภ. มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มนี้ ผ่านการขับเคลื่อนองค์กรสู่ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมธรรม์ประกันภัย 200 กรมธรรม์ประกันภัยประกันภัย 100 และกรมธรรม์ประกันภัย 222 ซึ่งจำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาล รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ...
บอร์ด คปภ. ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าความเสี่ยงที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund หรือ TFF) ร้อยละ 8 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเรื่อง Thailand Future Fund และเพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในการช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าความเสี่ยงที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ให้มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 8 ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 เสนอ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต...

10 ปี คปภ.

          10 ปี คปภ. ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบทศวรรษของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือคปภ.ต่อไปนี้เป็นความเห็นบางส่วนถึงแนวนโยบายและการทำงานของคปภ.ในยุคปัจจุบัน              กิตติ  ปิณฑวิรุจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) กล่าวว่า “ทิศทางของการเปิดเสรีนั้น แบ่งออกได้เป็น 3  ช่วงด้วยกันคือ  ช่วงแรก ช่วงของท่านพจนีย์ ธนวรานิช เป็นอธิบดีกรมการประกันภัย ซึ่งเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันภัยภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งตอนนั้น...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะจัดวางกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยการจัดทำแผนงาน กรอบ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน (Road Map) และเครื่องมือช่วยในการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการวางแผนการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับจากการประกันภัยเป็นหลักการดำเนินงานที่สำคัญ         จากผลการศึกษาฯ จึงได้จัดทำแผนงานโดยมีการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างครบวงจร โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้จากทั้งภาคธุรกิจประกันชีวิต...
  ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “FinTech and Cryptocurrency vs Law Enforcement” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับการเข้ามาของเทคโนโลยี FinTech และ Cryptocurrency ในประเทศไทย รวมถึงการแสดงจุดยืน และการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมธนาคารไทย สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา อีกทั้งยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของภาครัฐในการกำกับดูแล FinTech” โดยมีหัวเรือใหญ่ของหน่วยงานกำกับภาคการเงินของไทยทั้ง เลขาธิการ คปภ. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย...
          คปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดทำบุญรวม 6.1 ล้านบาท           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561  โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย...
          จากกรณีที่กลุ่มนักเรียนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี พร้อมผู้ฝึกสอนรวม 13 คน ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือจนสามารถพาน้องๆทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีพร้อมผู้ฝึกสอนรวม 13 คน ออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปฏิบัติแล้ว นั้น            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่กลุ่มนักเรียนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี จำนวน 10 ราย โดยแบ่งเป็น...

ติดตามเราได้ที่

3,540แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine