ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.นำคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น โดยมี นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการ และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ            ...
       บ่ายวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) นายบดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) นายกีรติ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ(Thailand Travel Shield) ณ อาคาร ททท.        ...
            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ“เหลียวหลัง แลหน้าธุรกิจประกันภัยไทย” ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Thailand Insurance สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ซอยปุณวิถี) เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้ปาฐกถาพิเศษโดยฉายภาพทิศทางนโยบายของ สำนักงาน คปภ....
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุพายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มทางภาคใต้ และได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด สำนักงาน คปภ.มีความห่วงใยผู้ประสบในครั้งนี้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ได้จัดประชุมระหว่างคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ ที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย โดยได้ประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ด้วย เพื่อร่วมกันออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูด้านการประกันภัยหลังจากที่พายุปาบึกได้ผ่านพ้นไป ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลในพื้นที่และการระดมความคิดเห็น ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเยียวฟื้นฟู 6...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร เพื่อนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงให้กับเกษตรกร สร้างความมั่นคงในชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ กรมธรรม์ประกันภัยโคนม และอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 และมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565          โดยกรมธรรม์ประกันภัยโคนมเป็นความร่วมมือในการดำเนินการระหว่าง บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย รุ่นที่ 2 และมอบนโยบายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดยผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ ผู้ชำนาญการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยชุดใหม่ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยได้ประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการเพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และมีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีในศาล เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากการที่ประกันภัยเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเห็นได้จากรัฐบาลได้มีนโยบายให้นำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี เป็นต้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุค...
        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของ คปภ. ที่ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลคุณภาพของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีทั้งมาตรการส่งเสริมและกำกับดูแลให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ให้มีมาตรฐานจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อประชาชน รวมถึงดูแลประชาชนผู้เอาประกันภัยภายหลังการขาย จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นปีที่ 2 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) สำหรับขอบข่ายการบริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย       หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานเดิม คือ ISO 9001:2008 ที่สำนักงาน คปภ.ได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในฐานะประธานเปิดการสัมมนา “การนำองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล : การรับมือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์”(Leading through Digital Transformation : IT Risk and Cybersecurity) ในหัวข้อเดียวกับงานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน คปภ. จำนวนกว่า 400 คน ว่า สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการจะขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนั้น มีหลายปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยมากขึ้น โดยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้นั้น ต่อมากรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้  สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทนั้น ด้วยปรากฏตามที่มีการเสนอข่าวว่ามีบริษัทประกันภัยบางบริษัทกล่าวอ้างกับผู้เอาประกันภัยว่า การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยสุขภาพต้องขออนุมัติจากสำนักงาน คปภ. ก่อน เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีดังกล่าว  ซึ่งเรื่องนี้สำนักงาน คปภ. ขอเรียนว่า ไม่เป็นความจริง จึงขอชี้แจงว่า ผู้มีเงินได้ที่จะยื่นยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้...

ติดตามเราได้ที่

3,841แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine