ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการกำกับคุณภาพของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย การเสนอขายตลอดจนการให้บริการหลังการขาย อีกทั้งยังมีระบบการจัดอบรม การสอบ และการขอต่ออายุเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากถือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด สำหรับการเพิกถอนใบอนุญาตของคนกลางประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 มีการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาไปแล้วทั้งสิ้น 50 ราย โดยมีสาเหตุจากการรับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่ไม่นำส่งบริษัทประกันภัย การกระทำการทุจริตการสอบการชักชวน/ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัย โดยไม่อธิบายเงื่อนไข การยินยอมให้ผู้อื่นเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่มีใบอนุญาต และการปลอมรายมือในใบรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย และมีการเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล จำนวน 1 บริษัท เนื่องจากมีนายหน้ากระทำการแทนน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ยื่นรายงานงบการเงิน/งบรายไตรมาส และไม่ยื่นรายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุน...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากโยบายขับเคลื่อนองค์กรและอุตสาหกรรมประกันภัยสำหรับปี 2561 เพื่อจะก้าวสู่มาตรฐานสากล และเตรียมเข้าร่วมโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP)  ประกอบกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีทิศทางอยู่ในแดนบวก คปภ.จึงได้คาดการณ์แนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบโดยคาดว่าในปีหน้า อุตสาหกรรมประกันภัย จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปี จำนวน 883,998 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 7.09% โดยเป็นเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 652,604 ล้านบาท หรือเติบโต 7.8 % และเบี้ยประกันวินาศภัย  231,395 ล้านบาท เติบโต 5.12%  ซึ่งทิศทางการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประกันภัยนั้น คาดว่า แบบประกันชีวิตหลักประเภทกรมธรรม์หลัก ที่ยังคงได้รับความนิยมคือ ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบยูนิตลิงค์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน คปภ. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Muhammad Bin Inbrahim ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia : BNM) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย เพื่อบูรณาการความร่วมมือลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นครั้งแรกระหว่างสองหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านประกันภัยที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่างกัน รวมถึงจัดอบรมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับบุคลากรประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดงานสัมมนาผู้บริหารบริษัทประกันภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและสัญญาประกันภัย พร้อมได้มอบนโยบายให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความตระหนัก และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวมีที่มาจากการที่ประเทศไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดทิศทางด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่ง IFRS 9...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เอาประกันภัย ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบระยะสั้น และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบระยะยาว เช่น   การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และประกันชีวิตแบบบำนาญที่ประชาชนสามารถนำหลักฐานการชำระเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตที่ประชาชนสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2552 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และเบี้ยประกันสุขภาพที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนทำประกันสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระในด้านค่ารักษาพยาบาลของประชาชน โดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซึ่งประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้อง ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้...
  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึง แนวนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2561 ในงาน  สัมมนาพนักงาน ประจำปี 2560 ของสำนักงาน คปภ. ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น สามัคคี เสียสละ เพื่อองค์กร”  ว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ในการทำงานของ คปภ. ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดสรรบุคลากร เพื่อมาขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ และประสบความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) แผนกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. ระยะ 5 ปี แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. ฉบับที่...
  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบเพื่อวางมาตรการป้องกันและเยียวยาด้านการประกันภัยแก่ประชาชน โดยได้มีการสนธิกำลังลงพื้นที่ในภาคอีสาน นำร่องที่จังหวัดนครพนมเพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำดื่มในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งกำหนดเป็น “นครพนมโมเดล” เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับจังหวัดอื่นๆ ทั้งในการเยียวยาผู้ประสบภัย และการเร่งประสานงานการสำรวจภัยและการประเมินความเสียหาย รวมทั้งประสานติดตามเร่งรัดให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ทั้งนี้จากการมอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศติดตามและรายงานความเสียหายรวมถึงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยในการเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย จากรายงานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 พบว่ามีพื้นที่ความเสียหายทั้งสิ้น 36 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ จำนวน 329 อำเภอ และที่ไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกจำนวน 141 อำเภอ มีรถยนต์ที่มีประกันภัยและได้รับความเสียหายทั้งสิ้น...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจาก Governor Choe Heungsik ผู้ว่าการ Financial Services Supervision (FSS) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศเกาหลี เพื่อประชุมร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย จึงได้นำคณะทำงานเข้าร่วมสัมมนา “International Fintech Seminar : Fintech Landscape and Supervisory Challenges” ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดยผู้นำของทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ทั้งนี้เกาหลีเป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในภาคการเงินและมีการกำกับดูแล FinTech ในเชิงรุก จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งหน่วยงานภาคกำกับและภาคเอกชน  เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การเข้าร่วมสัมมนา...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เกิดอุบัติเหตุรถกระบะไม่ทราบหมายเลขชนกับรถบัสหมายเลขทะเบียน 30-0563 ขอนแก่น โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นผู้โดยสาร ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากทัศนศึกษาวัดบ้านไร่      อ.ด่านขุนทด และกำลังมุ่งหน้ากลับ จ.ชัยภูมิ เหตุเกิดบนถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ บริเวณแยกบ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย และบาดเจ็บกว่า 50 ราย นั้น จากการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง...

ติดตามเราได้ที่

3,540แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine