ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พายุปาบึกพัดเข้าฝั่งอ่าวไทย ส่งผลให้พื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับผลกระทบเกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและชาวประมงเป็นอย่างมาก รวมไปถึงเรือประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีนโยบายให้สำนักงาน คปภ. พิจารณานำการประกันภัยเข้ามาช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายต่อตัวเรือประมง การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของชาวประมงและลูกเรือประมง            ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือชาวประมงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงาน คปภ. จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประชุมหารือการจัดทำประกันภัยประมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยการประกันภัยพืชผลลำไยจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีฝนแล้ง (ตรวจวัดด้วยดาวเทียม) สำหรับรายย่อย หรือ ไมโครอินชัวรันส์ และเบี้ยประกันภัยแล้ว โดยได้เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรไทยในการทำประกันภัยพืชผลลำไย ในการรองรับความเสี่ยงภัยจากภาวะฝนแล้ง โดยมีบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรับประกันภัย           โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 29...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ. กระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ และต่อมาได้มีการนำร่างกฎหมายในกลุ่มที่ 1 ที่มีการปรับปรุงแล้วเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยหลังจากที่สนช. ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว สนช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับ และล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ร่างกฎหมายในกลุ่มที่...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีพายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มทางภาคใต้ของประเทศไทยจนก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยผู้ประสบภัย จึงได้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การป้องกัน เยียวยา และฟื้นฟู ผ่านหลายมาตรการ และยังได้มีการออกคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงให้ผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้มีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม CSR มอบสิ่งของเครื่องใช้และถุงยังชีพ ตลอดจนร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย นั้น          ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ...
           ในการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะกรรมการ คปภ.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานฯเสนอให้นายชนะพล มหาวงษ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยคำสั่งแต่งตั้งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป           นายชนะพล เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี...
            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน และมีผู้บาดเจ็บ 5 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมานั้น โดยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าผู้เสียชีวิตมีการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ไว้ด้วยหรือไม่ และได้รับรายงานเบื้องต้นจาก...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100 จัดโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด “พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง” โดยเปิดกว้างให้ประชาชนชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้มีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561ความยาวไม่เกิน 7-12 นาที ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบการนำเสนอ โดยส่งร่างบทพร้อม Storyboard เพื่อให้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานรอบคัดเลือกก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดถึง 71 ทีม จากทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รับเกียรติจากอาจารย์เชิดพงษ์...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์พายุโซนร้อน”ปาบึก”พัดถล่มพื้นที่ภาคใต้โดยได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหลายอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมอบหม้อหุงข้าวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด พร้อมจัดคาราวานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 จุด รวมทั้ง การร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning ให้กับชุมชนในพื้นที่         โดยจุดแรกได้มอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัย อำเภอหัวไทร...
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุพายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มทางภาคใต้ และได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด สำนักงาน คปภ.มีความห่วงใยผู้ประสบในครั้งนี้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ได้จัดประชุมระหว่างคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ ที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย โดยได้ประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ด้วย เพื่อร่วมกันออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูด้านการประกันภัยหลังจากที่พายุปาบึกได้ผ่านพ้นไป ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลในพื้นที่และการระดมความคิดเห็น ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเยียวฟื้นฟู 6...
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของ คปภ.ในปี 2561 ที่กำหนดให้เป็นปีแห่ง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย” แม้มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย จากภาวะเศรษฐกิจมหภาคของทิศทางโลก นโยบายประเทศไทย 4.0 ภัยคุกคาม ทางด้านไซเบอร์ (Cybercrime) แต่ภาพรวมภาวะธุรกิจประกันภัยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย คปภ. ได้คาดการณ์ตัวเลขอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบในปี 2561ไว้ว่า จะมีเบี้ยประกันภัย รวมทั้งปีประมาณ 862,068 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.30           โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกัน ชีวิตจำนวน 632,567...

ติดตามเราได้ที่

3,540แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine