ดร.สุทธิพล ทวีชัยกาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2561 ระหว่างสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันวินาศภัยว่า จากปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากเป็นอันดับ 1 สำนักงาน คปภ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นโดยมี นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นประธานคณะทำงานปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขของประกันรถยนต์ และได้มีการหารือกันถึงการกำหนดความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์ที่ควรจะระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ให้ชัดเจน โดยมีผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าร่วมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้กำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน...
        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบัน ผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นโอกาสและความท้าทายของทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยเช่นกันที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์ หรือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทุกภาคส่วนจึงต้องอีกมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงและวางมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกๆ อุตสาหกรรมจะไม่สามารถมองข้ามได้เนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบขึ้นตามยุคสมัยส่งผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้าง ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากกรณีข้อมูลรั่วไหล (Data breach) ที่เพิ่งเกิดขึ้นของทางธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่         สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค...
          นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  นำทีมผู้บริหารร่วมแข่งขันฟุตบอลกับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำทีมโดย นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ในกิจกรรม “ฟุตบอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 6”  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกัน  ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรอีกด้วย     ณ สนามฟุตบอล Super kick ซอยลาดพร้าว 80 เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. จัดโครงการประกวดสารคดีสั้น ประจำปี 2561 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พ.ร.บ. เคียงข้าง..ทุกการเดินทาง” โดยจะนำผลงานที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหันมาทำ พ.ร.บ.มากขึ้นโดยวางเป้าหมายให้ครบ 100% ในอนาคตซึ่งจากข้อมูลของสำนักงาน คปภ. เมื่อเทียบกับข้อมูลจำนวนรถจดทะเบียนสะสมจากกรมขนส่งทางบกพบว่าเมื่อสิ้นปี 2560 มีจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนทั้งสิ้น 38,308,763 คัน แต่มีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับเพียง 31,071,319 กรมธรรม์ เท่ากับว่ามีรถที่ไม่ได้ทำ...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 อนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อัตราเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ คปภ. ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ หนึ่งในข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย คือการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีจำนวนกว่า 12 ล้านคน หรือคิดเป็นถึงร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด มีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี 2565 หรืออีกเพียง 4 ปีข้างหน้า โดยจะมีประชากรสูงอายุถึง 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด          สำนักงาน...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือชื่อฉันท์ชนก ซึ่งจอดซ่อมอยู่บนคานเรือชื่อคานเรือโกเหน่ ซอยร่วมจิตร ถนนท่าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากภายในของ   ลำเรือเป็นเหตุให้นายสนิท สุขยิ่งเจริญ อายุ 66 ปี เจ้าของเรือลำดังกล่าวถูกเพลิงคลอกเสียชีวิต โดยเบื้องต้นสำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่พบญาติของผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยและติดตามค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนนั้น         สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดระนอง ว่า นายสนิท...
        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของ คปภ. ที่ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลคุณภาพของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีทั้งมาตรการส่งเสริมและกำกับดูแลให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ให้มีมาตรฐานจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อประชาชน รวมถึงดูแลประชาชนผู้เอาประกันภัยภายหลังการขาย จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นปีที่ 2 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) สำหรับขอบข่ายการบริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย       หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานเดิม คือ ISO 9001:2008 ที่สำนักงาน คปภ.ได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี...
                    ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR เพื่อที่จะควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจาก ที่ใดในโลก และกฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยกฎหมายดังกล่าวนี้ อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจภาคการเงินและภาคการประกันภัยที่มีลูกค้าเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายดังกล่าว สำหรับกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย อยู่ในระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ..... เพื่อที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ประกาศของสำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 17/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กรณีมีการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยของ บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 นั้น สำนักงาน คปภ. ขอชี้แจงว่า การประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามกฎหมายของบริษัทประกันภัยดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 111/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้สำนักงาน คปภ. ประกาศการฝ่าฝืนฯ...

ติดตามเราได้ที่

3,362แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine