อาชีพตัวแทนประกันชีวิตในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ยังต้องปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ลูกค้า และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย  ดังนั้นการเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเติบโตในอาชีพ จึงไม่ได้วัดกันแค่ยอดขายหรือเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น  แต่ต้องพิจารณาถึงศักยภาพและคุณภาพของการทำหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงด้วย “AXA Prime” คุณวุฒิสูงสุดที่กลุ่มแอกซ่าภูมิภาคเอเชีย พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับฝ่ายขายสู่มาตรฐานใหม่ โดยมุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพ ความคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้ตัวแทนพัฒนาศักยภาพของตน ให้ก้าวสู่ความเป็นนักขายมืออาชีพ  เริ่มจาก AXA Prime-Agent  ก้าวสู่ AXA Prime-Leaders  และเติบโตเป็นเจ้าของสำนักงาน AXA Prime-GA ในที่สุด  AXA Prime - Agent แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Gold ระดับ Silver และ ระดับ Bronze โดยตัวแทนระดับ Gold...
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ส่งแคมเปญ “ลดสุดใจช่วยคนไทยสู้วิกฤต กับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1” พร้อมรับประกันราคาพิเศษสุดในตลาด ไม่ต้องตรวจสภาพ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก หวังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับความตั้งใจของซมโปะ ภายใต้พันธกิจ “ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น”ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน หรือ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ขณะที่หลายคนสูญเสียงาน รายได้ลดลง แต่ยังคงต้องแบกรับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ ถือเป็นอีกหนึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่หลายคนต้องแบกรับ ทางซมโปะ...
“ธุรกิจประกันชีวิตในบริบทเดิมๆที่เป็น Transactional Business ซึ่งลูกค้าปฏิสัมพันธ์กับบริษัทน้อยมาก หากไม่ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมปัจจุบันของลูกค้า  ที่ตื่นตัวในการติดต่อแบบ 24 ชั่วโมง แน่นอนว่าโอกาสที่จะถูก Disrupt มีสูงมาก”   “Healthier, Longer, Better lives เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น คือพันธกิจ คือคำมั่นสัญญาที่เอไอเอ จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  อะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้า เอไอเอจะมุ่งไปตรงนั้น”   คำกล่าวของ “กฤษณ์ จันทโนทก”  คนไทยคนแรกในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย  ซึ่งมองว่าธุรกิจประกันชีวิตในบริบทเดิมจะถูก Disrupt โดยคู่แข่งด้านดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก เอไอเอ = สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น  ประกันชีวิตบริบทใหม่สู้ศึก Disrupt คุณกฤษณ์ กล่าวถึงเส้นทางที่เอไอเอเดินออกจากบริบทเดิมๆของธุรกิจประกันชีวิตว่า  ต้องปรับตัวเองให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องขายประกัน...
        “ความเปลี่ยนแปลง” ถือเป็นเรื่องปกติ ด้วยวิธีคิด กระบวนการทำงานของคนแต่ละรุ่นย่อมแตกต่างกันตามยุคสมัย ล้วนมีผลมากจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย          87 ปี ของการดำเนินธุรกิจประกันภัยของตระกูล “หวั่งหลี” มานับตั้งแต่ปี 2476 จากแรกเริ่มในชื่อของ“หล่วงหลีประกันภัย” จนมาเป็น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในปัจจุบัน จนถึงวันนี้ถูกส่งต่อและสืบทอดกันมา จากรุ่นบรรพบุรุษจนถึงมือรุ่นลูกหลานมาสู่ “3 ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ ทายาทรุ่นที่ 5” จนเป็น “ดรีมทีม GEN 5”      ...
นางสาวมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูพีดีโบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยถึงแนวทางและกลยุทธ์ในการรุกตลาดไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ว่า “ บริษัท ยูพีดีฯ ให้ความสำดัญกับการคัดสรรบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิ การบริการที่ดีทั้งก่อนและหลัการให้บริการ โดยมีจำนวนบริษัทประกันมากกว่า 30 แห่ง ในการชี้ช่องให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่ลูกค้าจะได้รับ ให้ลูกด้ทราบก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทำให้ลูกคมั่นใจ และ สามารถเปรียบเทียบบริษัทฯ ต่างๆ ได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบงานการบริหารการจัดการภายใน ที่สมารถสร้สงประสิทธิภาพการทำงานได้อยำงถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์ ทำสถิติ และอำนวยความสะดวกให้ลูกด้ พนักงาน และผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลต่งๆ อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างเป็นระบบ พร้อมกันนี้ ยังมีระบบ Web sevice...
โรคโควิด-19 เป็นตัวพลิกโฉมธุรกิจประกันภัย เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมันจึงมันเป็นโอกาสที่ดี เพราะผู้คนมองเห็นความสำคัญของการทำประกันในการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ดังนั้น บริษัทต่าง ๆ ที่ทำช่องทางการขายและผลิตภัณฑ์ไล่ตามความเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า บริษัทเหล่านั้นก็จะกลับสู่สภาพเดิมของการดำเนินงานตามปกติได้เร็วกว่าเช่นกัน นายเบน อาศนะเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวคิดและนโบบายในการบริหารงาน ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ COVID-19 ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เน้นขยายตลาดผ่านช่องทางการขายผ่านออนไลน์ ว่า “ ผมสามารถพูดได้ว่า สถานการณ์ในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บีบบังคับให้บริษัทของเราและทุกบริษัทประกันในตลาด รวมทั้งพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าให้ไปสู่ช่องทางการขายออนไลน์ ผมพบว่าสิ่งนี้เป็นโอกาสเพราะบริษัท ทูนประกันภัยได้มีการให้บริการซื้อประกันภัยผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์อยู่แล้วตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งก็ยังคงพัฒนาและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่และจำเป็นในวิถีชีวิตกว่าเดิม เพื่อให้เหมาะกับฐานวิถีชีวิตใหม่ “นิวนอร์มัล” โดยผ่านทางระบบแพลตฟอร์มที่สะดวกต่อการเข้าถึงและเรียกใช้ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ทุก ๆ คนในตอนนี้ ต้องอยู่และปรับวิถีชีวิตให้เป็นแบบใหม่ที่รู้จักกันในชื่อนิวนอร์มัล...
"สุธีชัย สันติวราคม"  Covid-19 ทำให้อำนาจการซื้อ หายไป
เรืองเดช ดุษฏีสุรพจน์ "Digital Channel เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน"
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ "ประกันโควิด 8 ล้านกรมธรรม์คือ ดาต้าเบสท์ขนาดใหญ่"
“บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ”เจนเนอราลี่ สร้าง DNA ให้พนักงาน เป็น"คน"ยุค"ดิจิทัล"เมื่อโลกอ้าแขนรับวิถีใหม่(New Normal)

ติดตามเราได้ที่

4,678แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine