คปภ. ขานรับมติครม. ขับเคลื่อนประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562

0
62

          คปภ.คลอดกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562  ขานรับ มติ ครม. ช่วยเกษตรกรรับความเสี่ยงภัยได้ทันที ประสานพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน เปิดตัวโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 ดีเดย์ 12 มีนาคม พร้อมเปิดแถลงข่าวแอพพลิเคชั่นใหม่ให้ความรู้ประกันภัยพืชผลครบวงจร

           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี ได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านไร่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,740.60 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม. ได้เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการปีแรก กำหนดพื้นที่เป้าหมายไม่เกิน 3 ล้านไร่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินทั้งสิ้น 121.80 ล้านบาท

         โดยมติ ครม. ดังกล่าว ได้มอบหมายให้ สำนักงาน คปภ. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี และจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2562 และดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2562 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เตรียมความพร้อมและ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว เพื่อให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 แล้ว จำนวน 2 กรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่มและอัตราเบี้ยประกันภัย พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ. โดยนายทะเบียนยังได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 จำนวน 2 กรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่มและอัตราเบี้ยประกันภัย

        โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 จำนวน 24 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.จรัญประกันภัย บมจ.เจพีประกันภัย บมจ.ซมโปะ ประกันภัย(ประเทศไทย) บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.เทเวศประกันภัย บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.นำสินประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย บมก.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บมจ.แอกซ่าประกันภัย  และบมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย โดยเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยกเว้นภาคใต้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

          เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. มีความพร้อมและสามารถขับเคลื่อนโครงการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ตามนโยบายของรัฐบาลทันที โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการดำเนินการโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)  สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีมาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการทำประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ควบคู่กับการทำประกันภัยข้าวนาปี   ปีการผลิต 2562 สำนักงาน คปภ. จึงเตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the  Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 พร้อมเปิดแถลงข่าวแอพพลิเคชั่นส่งเสริมความรู้ประกันภัยพืชผล ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับไฮไลท์ที่สำคัญๆของกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2562 โดยให้เกษตรกรร่วมจ่ายเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงของพื้นที่

        “สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบประกันภัยไปช่วยลดความเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งอาชีพทำนาในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องพึ่งพิงปัจจัยทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เกษตรกรชาวนาจึงมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ และแมลงศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้ค่อนข้างต่ำ ไม่คงที่แน่นอน และบางรายต้องสูญเสียที่ดินทำกิน จึงจำเป็นต้องมีระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาไทย อันจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการปฏิรูปนโยบายการประกันภัยพืชผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่