คปภ.-ภาคธุรกิจประกันภัยร่วมออก 6 มาตรการช่วยผู้ประสบภัยจาก”ปาบึก” 

0
254

         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุพายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มทางภาคใต้ และได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด สำนักงาน คปภ.มีความห่วงใยผู้ประสบในครั้งนี้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ได้จัดประชุมระหว่างคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ ที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย โดยได้ประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ด้วย เพื่อร่วมกันออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูด้านการประกันภัยหลังจากที่พายุปาบึกได้ผ่านพ้นไป ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลในพื้นที่และการระดมความคิดเห็น ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเยียวฟื้นฟู 6 มาตรการ ดังนี้

          มาตรการแรก มอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ภาค 8 ภาค 9 และ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคธุรกิจประกันภัยในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีด้วย

          มาตรการที่สอง ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย โดยจะออกประกาศขยายการต่ออายุไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุด แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2562

           มาตรการที่สาม ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 เพื่อให้ขยายไปอีก 60 วัน ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ฯ ภายในหกเดือน ให้บริษัทงดการตรวจสุขภาพ และยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น โดยจะออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนเพื่อขยายระยะเวลาดังกล่าว

          มาตรการที่สี่ กรณีรถยนต์และทรัพย์สินที่ถูกน้ำท่วมให้ยึดถือแนวทางการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ที่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อปี 2554

          มาตรการที่ห้า ประสานขอข้อมูลด้านการประกันภัยที่มีการทำไว้กับสมาคมธนาคารไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกิดความรวดเร็วในกรณีที่ประชาชนมีการทำประกันภัย เช่น การทำประกันภัยผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต และ มาตรการที่หก การฟื้นฟูในรูปแบบของ CSR โดยมอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ภาค 8 และภาค 9 สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งสำนักงาน คปภ. นำโดยเลขาธิการ คปภ. จะร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยลงพื้นที่ทำ Big Cleaning และจัดคาราวานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ในกลุ่มเป้าหมายในวันที่ 9 มกราคม 2562

           ทั้งนี้ คปภ.โดยนายทะเบียนได้ลงนามในประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่น คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยฯ ตามมาตรการที่สอง และคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขตพื้นที่ประสบภัยฯ ตามมาตรการที่สาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่