คปภ.ร่วมบูรณาการ ผว.นครนายก เปิดโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์”

0
84

           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และเปิดโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดณฯ กล่าวต้อนรับและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้านประกันภัย

           คปภ.เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่เป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชน จากสถิติในปี 2561 พบว่า มีนักท่องเที่ยวจำนวน 2,181,950 คน ได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครนายกในรูปแบบต่างๆ อาทิ ล่องแพ ล่องแก่ง เล่นน้ำตก ปีนเขา ขี่จักรยานฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับจังหวัดนครนายก มีผู้ลงทะเบียนประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 34 ที่ระบุให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

           กล่าวคือ กฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกรายต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่ นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยมีเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ต่อคน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่จัดให้มีประกันตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

           ภายหลังจากเปิดตัวโครงการฯ ได้เดินทางไปที่ท่าเทียบเรือขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อร่วมจัดกิจกรรมกลางแจ้งรณรงค์ให้ความรู้ด้านประกันภัยให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันภัยในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวดนครนายกด้วยระบบประกันภัย รวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวกับสถิติ สาเหตุ และอันตรายจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่คงที่ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว

          “คปภ.คาดหวังว่าผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดนครนายก จะตื่นตัวและเล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งกรณีที่ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางท่องเที่ยวโดยรถเช่าเหมาที่ไม่ผ่านบริษัททัวร์จะได้ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม อันจะส่งผลให้ผู้ประสบภัยจากการท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดนครนายกอีกด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่