คปภ.เปิดหลักสูตรอบรม “วปส.รุ่นที่ 9”รวมทัพผู้บริหารรัฐ-เอกชน-รัฐวิสาหกิจ-สถาบันการเงิน-วงการประกันทั่วไทย

0
355

           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง หรือ วปส. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวมจุดเด่นของหลักสูตรอื่นๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน และเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านประกันภัย และสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งได้มีการเปิดสมัคร และได้มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อได้ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรมเป็นวปส.รุ่นที่ 9 และได้มีการรายตัวเพื่อเข้ารับการอบรมในวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “วปส. รุ่นที่ 9” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูลธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของหลักสูตร วปส. และได้ให้ข้อคิดเรื่องประกันภัยมีสาระสำคัญว่า การประกันภัยมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ และมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ประชาชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การประกันภัยยังมีบทบาทต่อการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมและประชาชน ให้ได้รับโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้สังคมและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและช่วยบรรเทาผลกระทบจากความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้น สะท้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา ภาคประกันภัยได้พิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ กรณี ทำให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์ของการใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ทั้งกำกับ ดูแลบริษัทประกันภัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล และในขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมระบบการประกันภัยให้เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาและวางรากฐานของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยให้มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ อาทิเช่น การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ การประกันภัยความเสี่ยงทาง ไซเบอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและประชาชนอย่างทั่วถึงจนถึงวันนี้ผลจากการวางรากฐานให้กับระบบการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ทำให้ระบบการประกันภัยของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล ซึ่งการดำเนินการจากนี้ต่อไปคือทำให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชนให้กับธุรกิจประกันภัย รวมถึงเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้หลักสูตร วปส. รุ่นที่ 9 ใช้ระยะเวลาศึกษาอบรมทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยมีการปรับปรุงหัวข้อวิชาให้มีความเข้มข้นและสอดรับกับสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาอบรม ประกอบด้วย 1) การบรรยาย สัมมนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเน้นการเรียนรู้แบบผู้บริหารและการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ หมวดที่ 1 ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกในระดับประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ หมวดที่ 2 ยกระดับการประกันวินาศภัยไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อชาติ หมวดที่ 3 ความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันชีวิตกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย หมวดที่ 4 นวัตกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล (FinTech & InsurTech) หมวดที่ 5 Design Thinking สำหรับผู้นำยุคดิจิทัล หมวดที่ 6 การสร้างบรรษัทภิบาลกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล และหมวดที่ 7 ประเด็นร่วมสมัย 2) การจัดทำและนำเสนอรายงานการศึกษากลุ่ม 3) การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และ 4) กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 9 มีจำนวนทั้งสิ้น 101 คน ประกอบด้วย ผูบริหารระดับสูงจากภาคเอกชน จำนวน 65 คน ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ จำนวน 20 คน ภาคธุรกิจประกันภัย จำนวน 11 คน และภาคการเงิน 5 คน

“หลักสูตร วปส. เป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านการประกันภัย และเป็นสหวิทยาการด้านการประกันภัยหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่รวมจุดเด่นของหลายๆ หลักสูตรเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ครบถ้วนในเรื่องประกันภัยภัยจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต และในปีนี้มีความแตกต่างจากรุ่นก่อน โดยมีการนำสิ่งที่ดีในด้านต่างๆ จากรุ่นที่แล้ว มาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเติมด้วยประเด็นร่วมสมัยและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเล่าประสบการณ์ในประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ จึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9 จะได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในลักษณะ Multiple Way Communication เรียกว่าได้ความรู้แบบครบเครื่องเรื่องประกันภัย โดยไม่สามารถหาฟังการบรรยายได้ที่ไหน นอกจากหลักสูตร วปส. เท่านั้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวทิ้งท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่