คปภ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกติกาใหม่ “บุคลากรภาคธุรกิจประกัน” กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย

0
51
        ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำ ร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมต่อไป

         เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนหนึ่งว่า พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรประกันภัย ซึ่งได้แก่ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย กฎหมายใหม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการลงโทษให้มีความละเอียดแต่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้การลงโทษมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด จึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงโทษตัวแทน นายหน้าประกันภัย ซึ่งแต่เดิมจะมีแค่การเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น โดยกฎหมายใหม่นี้ จะเพิ่มมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาต เพื่อให้ตัวแทนนายหน้าประกันภัย มีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

         ในส่วนของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้กำกับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย กฎหมายใหม่กำหนดให้มีเพียงใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจประเมินวินาศภัยในปัจจุบัน ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้ประเมินวินาศภัยที่เป็นบุคคลธรรมดามักจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นบริษัทประเมินวินาศภัย เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ผู้ประเมินวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลายสาขาวิชาชีพ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายใหม่นี้ ได้มีการเพิ่มมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัยที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับการพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัย

​        นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้กำกับดูแลนักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วย รวมทั้งมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย โดยกฎหมายให้อำนาจนายทะเบียนกำหนดระยะเวลาพักใช้ใบอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งปี ทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย กรณี พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย เป็นไปด้วยความรอบคอบและครอบคลุมในทุกประเด็น

        ​ทั้งนี้สำนักงาน คปภ.ได้นำร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย หารือต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง และให้คำปรึกษาต่อนายทะเบียนประกันภัย พิจารณากลั่นกรองร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจประกันภัย และหลังจากนี้ จะได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยต่าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here