ทิสโก้ ออกกองทุนผสม“TCHLINK8” เจาะกลุ่มนักลงทุนรับความเสี่ยงได้จำกัด

0
63
นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  เปิดเผยถึง กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TCHLINK8) ว่า เป็นกองทุนรวมผสมอายุโครงการ 3 ปี ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) มีนโยบายแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี เงินฝาก ตราสารทางการเงินทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดีที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่มีการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ A- ขึ้นไปในสัดส่วนประมาณ 95% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  ตั้งเป้าให้เงินส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 100% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนภายใน 3 ปี

โดยคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้ของ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ   หุ้นกู้ของ บมจ. ซีพี ออลล์ หุ้นกู้ของ บมจ. บัตรกรุงไทย  หุ้นกู้ของ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หุ้นกู้ของ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และหุ้นกู้ของ บมจ. ช. การช่าง

ส่วนที่สองลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์อิงดัชนี HSCEI สะท้อนผลการดำเนินงานบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในสัดส่วนประมาณ 5% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแบบไม่จำกัดหากดัชนีหุ้นจีนปรับขึ้นจากนับจากวันเริ่มต้น โดยจะมีการประเมินผลตอบแทนทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุ 3 ปี

เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2562 วงเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท โดยผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปี และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร  ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“ กองทุนจะแบ่งเงิน 95% ไปลงทุนในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี  โดยตั้งเป้าครบ 3 ปี จะเพิ่มเป็น 100% และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแบบไม่จำกัด  จาก 5%  ที่ลงทุนในวอร์แรนท์อิงดัชนีหุ้นจีน HSCEI หากดัชนีหุ้นจีนขึ้นแรง  แต่ในทางตรงกันข้ามหากดัชนี HSCEI ลดลงตลอด 12 ไตรมาสนับจากวันที่เริ่มลงทุน นักลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ “

ทั้งนี้กองทุน TCHLINK8  ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์ จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด

ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีดังกล่าวที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และเนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่