ผู้ถือหุ้น TSI Insurance ไฟเขียวเพิ่มทุนวงเงิน 1,244 ลบ.พร้อมตั้งเป้า 3 ปี ทำเบี้ย 1,400 ลบ.

0
319

          นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนลงจาก 1,326,518,451 บาท เป็น 1,081,754,992 บาท ด้วยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 244,763,459 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 540,877,496 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,081,754,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 540,877,496 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัทลดลง จาก 1,081,754,992 บาท เป็น 540,877,496 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน โดยมีจํานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 1,081,754,992 หุ้น

           นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 1,244,018,240.50 บาท โดยแบ่งเป็น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,081,754,992 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่  และการออกหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) จำนวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 162,263,248.50 บาท

            นายธนพล กล่าวว่า การเพิ่มทุนแบบ Right Offering มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ TSI Insurance ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ 3 แนวทาง คือ การขยายงานและเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ การใช้เป็นเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ทั้งเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) และการดำรงเงินกองทุนอื่นสำหรับการประกอบธุรกิจประกันภัย อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1  ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ร้อยละ 254.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คปภ.กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเครื่องหมาย C ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           ด้านนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนแก้ไขฐานะทางการเงินแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ RO และหลังจากนั้นก็จะเดินหน้าตามแผนธุรกิจในการรุกงานรับประกันภัยคุณภาพด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการลูกค้าควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับอยู่ที่ 1,400 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า

          “ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบงานภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีนโยบายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทฯมีเป้าหมายจะขยายงานรับประกันภัยเพิ่มขึ้น  โดยตั้งแต่ต้นปีผ่านมามีการจัดกิจกรรมเดินสายพบปะโบรกเกอร์ตัวแทนในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยบริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงเพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มต่อไป” นางสาวอรลดา กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่