วิริยะจับมือขนส่ง จัดอบรมใบขับขี่ กทม. ปี61 เปิด 3 รุ่น

0
55

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความตระหนักในปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย

ด้วยตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริษัทฯ จึงร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยให้น้อยลง

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำหนดจัดโครงการอบรมฯ จำนวน 3 รุ่นด้วยกัน โดยรุ่นแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 รุ่นที่สอง วันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 และรุ่นสุดท้าย วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับเนื้อหาของการอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล

ภายหลังการอบรมเรียบร้อยแล้วผู้เข้าอบรมจะมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และการสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ ณ สนามทดสอบขับภายในกรมการขนส่งฯ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งข้อเขียนและปฏิบัติขับรถยนต์จะได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

อนึ่ง ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายในขณะขับรถ และต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถอยู่แล้วหรืออยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นแบบมาตรฐานใหม่ และมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-129-7426 (เปิดรับสมัครรุ่นแรกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here