วิริยะประกันภัย จัดอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 13

0
50

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน  รุ่น 13 จำนวน 15 รูป โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานมีความสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว พร้อมทั้งนำหลักพุทธรรมมาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต และการประกอบการงาน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม และเป็นการทํานุบํารุงศาสนาเและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป โดยภายหลังการบรรพชาและการอุปสมบทแล้ว คณะพระใหม่ทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองม่วง อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นเวลา 24 วัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here