TII เผยวิสัยทัศน์ปี 61 ฉลองครบรอบ 30 ปี

0
232

นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย หรือ TII เปิดเผยว่า เนื่องจาก TII เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภทแก่บุคลากรของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพประกันภัย

ในปี 2561 สถาบันฯ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 จึงได้เตรียมความพร้อมในการรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทิศทางและการดำเนินนโยบายในการทำงานที่จะไปในเชิงรุกมากขึ้น พร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการทำงาน และหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยได้วางแนวทางการทำงานไว้ 4 รูปแบบ คือ  1.การปักธงขยายฐานลูกค้าไปยังตลาด CLMV เพื่อกระจายความรู้ด้านประกันชีวิต และประกันวินาศัยไปยังบริษัทประกันภัยกลุ่มนี้เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตราฐานด้านการประกันภัยให้มีความทัดเทียมในระดับอาเซียน โดยในปี 2560 ทางทีไอไอ ได้มีการจัดอบรมให้กับบริษัทประกันภัยในประเทศลาว และพม่า คาดว่าในปีหน้าและปีถัดๆไป ทีไอไอ จะรุกคืบการจัดอบรมและเป็นบริษัทต้นๆ ในการจัดอบรมด้านประกันภัยทุกประเภทให้กับกลุ่ม CLMV

2. ปรับหลักสูตรการจัดอบรมทั้งในส่วนของ Inhouse /public ให้มีความทันสมัยมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่นขยายการอบรมไปยังหลักสูตร Digital content, Inbound Markenting เพราะปัจจุบันการทำตลาดในทุกธุรกิจจะใช้ประโยชน์จากออนไลน์เป็นสัดส่วนที่สูง ดังนั้น ทางทีไอไอได้ติดต่อเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญสายการตลาดออนไลน์มาช่วยพัฒนาแนวการทำตลาด Digital ในอุตสาหกรรมประกันภัยในก้าวหน้า

3.การปรับปรุงระบบเวปไซด์ทั้งงาน Backend , Frontend ให้สามารถรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ การสมัคร และชำระเงินค่าอบรมออนไลน์  รวมถึงหน้าเวปไซด์ที่สามารถดูได้ง่ายจากทุก Device  ค้นหาหลักสูตรการอบรมได้อย่างรวดเร็ว

4.TII ได้เริ่มทำระบบเรียน Online สำหรับหลักสูตรวิชาชีพประกันภัย ซึ่งตอบโจทย์ผู้ทำงานในบริษัทประกันภัยต้องการเพิ่มเติมความรู้ แต่ไม่สามารถมาเรียนที่สถาบันได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในเรื่องเวลา ซึ่งหลักสูตร Online จะ launch ในปีหน้า และ 5.TII จับมือเป็นพันธมิตร เพื่อพัฒนาความรู้ด้านประกันภัยไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น มหาลัยธุรกิจบัณฑิต และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  เป็นการพัฒนาบุคคลากรให้พร้อมสำหรับธุรกิจประกันภัยที่นับวันจะมีแต่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here