อลิอันซ์ อยุธยา จัด”Charity Fun Fair” สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ทำดี 365 วัน

0
84

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในช่วงระยะกว่า 60 ปีที่ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ  หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่ อสังคมหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสให้กับเด็ กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย  1) โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” นำนักเรียนชั้น ป.5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาประวัติศาสตร์และวั ฒนธรรมไทยนอกห้องเรียน ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวั ติศาสตร์ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ สิ้นปี พ.ศ.2560 นี้ จะมีนักเรียนคุณครูร่วมโครงการฯ จำนวน 49,822 คน นอกจากนี้ ต่อยอด2)โครงการนี้ให้เป็น “โครงการยุวมัคคุเทศก์” เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้ เรียนรู้ฝึกฝนและปฏิบัติงานเป็นยุวมัคคุเทศก์นำชมสถานที่สำคัญทางประวิติศาสตร์ จำนวน 150 คน อีกทั้งยังดำเนินโครงการ 3)“My Finance Coach” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ด้านการเงิน รู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่ าและสร้างประสบการณ์ การประกอบอาชีพ 4)โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 14-16 ปี สานฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยการเปิดเวทีให้แสดงความสามารถแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยไปฝึกทักษะฟุตบอลกับโค้ชมืออาชีพ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค ซึ่ง  5)โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝัน ปันสนามฟุตบอลให้น้อง” จัดเป็นปีที่ 3 ปรับปรุงสนามฟุตบอลมาให้กับโรงเรียนจำนวน 23 แห่ง ทั่วไปประเทศไทย ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 8 ล้านบาท รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วทุกภู มิภาคในประเทศไทย เพื่อสานฝันให้กับเด็กๆ ที่ต้องการเป็นนักฟุตบอล และเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนในฐานะที่เป็นสนามกีฬาศูนย์กลางของชุมชน

6) โครงการดนตรีเปลี่ยนชีวิต Music Change Children’s Lives  เป็นโครงการล่าสุด ที่นำดนตรีเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเด็ก เยียวยาจิตใจให้มีความสุขและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือกลุ่ม Music Sharing ครูดนตรีอาสา จัดสอนดนตรีทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายเป็นประจำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท) และเปิดเวทีให้แสดงในงานกิจกรรม CSR  Charity Fun Fair ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านจิตอาสา และได้นำโครงการฯ นี้เข้าแข่งขันกับกลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลก จำนวน 22 ประเทศ เพื่อรับทุน Social Innovation Fund ทุนจำนวน 50,000 ยูโร หรือ 2 ล้านบาท  ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปพัฒนาศักยภาพเด็กๆที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และเด็กด้อยโอกาสต่อเนื่อง 3 ปี

 

7) โครงการด้านจิตอาสา จากทุกจากภาคส่วนทั้งพนักงาน ตัวแทนประกัน ลูกค้า ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ การช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต ร่างกายและอวัยวะ กิจกรรมระดมทุนเพื่อมอบรายได้ ให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา จากกิจกรรม อลิอันซ์ อยุธยา ชาริตี้ฟันแฟร์ และการระดมทุนจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อมอบรายได้ให้กับมูลนิธิ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 8) นอกจากนี้ สมาชิก Healthy Living Application สามารถร่วมบริจาคเงิน ง่ายๆกับมูลนิธิและองค์กรการกุศล ซึ่งเราจะเริ่ม จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาวพัชรา กล่าวอีกว่า ล่าสุด บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา พลังแผ่นดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดีตลอด 365 วัน โดยอลิอันซ์ อยุธยา เป็น 1 ใน 19 องค์กรที่ตั้งต้นเดินหน้าในเรื่องนี้ โดยเราได้ส่งเสริมให้พนักงาน ตัวแทน และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัททำดีทุกวัน วันละเล็กละน้อย เน้นให้รู้จักเสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า ส่วนกิจกรรม CSR  Charity Fun Fair ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำบุญ พร้อมๆ กับมอบความสุข สนุกสนาน ซึ่งได้กำหนดรูปแบบเป็นการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้า และได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ฝ่ายขาย ประชนทั่วไป รวมถึงร้านจากพันธมิตรจากหน่ วยงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท) รวมถึงมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้  และที่สำคัญได้รับการตอบรับเข้ าร่วมงานจากพนักงาน ประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมาก รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานำไปใช้ ในสานต่อโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

“ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราต้องการเป็นบริษัทที่สนับสนุนสังคมที่เราอยู่ ทุกอย่างที่เราทำต้องมีประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่เพียงแค่โครงการเพื่อสังคมเท่านั้น ในตัวธุรกิจของเราเอง ไม่ได้แสวงหาแต่กำไร แต่ผลิตภัณฑ์และบริการ ก็ต้องช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยเช่นกัน และเรายืนยันที่จะสานต่ อเจตนารมณ์ที่ดีเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นางสาวพัชรา กล่าวทิ้งท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here