“อานนท์ วังวสุ” นั่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คนใหม่

0
761

          รายงานข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครั้งที่ 1/2562-2564 มีมติเลือก นายอานนท์ วังวสุ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2562-2564 ซึ่งเป็นนายกสมาคมฯ ลำดับที่ 25 หลังจากเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวติดต่อกัน 4 ปี เมื่อปี 2556-2560 พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • อุปนายกสมาคมฯ นายสมพร สืบถวิลกุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นางสาวบังอร จิระวรสุข บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • เลขาธิการ คือ นายนพดล สันติภากรณ์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 • รองเลขาธิการ คือ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • เหรัญญิกและประธานคณะกรรมการการบัญชี – การเงิน และการลงทุน คือ นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียนและประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ คือ นายอรัญ ศรีว่องไทย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน คือ นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ คือ นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ คือ นายวาสิต ล่ำซำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือ นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
 • ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คือ นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย คือ นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน คือ นายทิวากร กาญจนกิจ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ คือ นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ คือ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คือ นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย คือ นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี – การเงิน และการลงทุน คือ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่