เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นเดือนตุลาคม ปี 60 เติบโตเพิ่มขึ้น 6.28 %

0
117

นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 487,639.32 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.28 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 136,553.44 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 351,085.88 ล้านบาท โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 84,465.59 ล้านบาท และ    (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 52,087.85 ล้านบาท

 

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งประกันชีวิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น เพราะนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันชีวิตแล้ว ยังได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพควบคู่ไปด้วย ซึ่งบริษัทประกันชีวิตต่างก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกระดับและไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี กลุ่มคนรุ่นใหม่ (กลุ่ม Millennial) ที่มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เน้นเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น สมาคมจึงขอให้ผู้เอาประกันภัยมีวินัยในการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอก่อนครบกำหนดสัญญา และตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ฯ ให้มีผลบังคับอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 0 2679 8080 ต่อ 532 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก http://www.tlaa.org/2012/statistics.php

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here