เมืองไทยประกันชีวิต มอบ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’

0
103

         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ  Muang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2018 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’  ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)       ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล Healthcare Quality & Accreditation Expert สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

 

          นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง  ซึ่งโครงการฯ ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสถานพยาบาลคู่สัญญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย  “MTL Everyday Life Partner”  โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย  โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

         ในปีนี้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้รับรางวัลสูงสุดคือ “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018”  โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุดและรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า 2.รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ 3.รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ 4.รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร 5.รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

            ส่วนรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล รางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลวิภาวดี อันดับที่ 2 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร อันดับที่ 2 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และอันดับที่ 3 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

         ส่วนรางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อันดับที่ 2 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และอันดับที่ 3 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

         รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ อันดับที่ 2 โรงพยาบาลกรุงเทพ และอันดับที่ 3 โรงพยาบาลธนบุรี ในส่วนของรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 2 โรงพยาบาลลาดพร้าว ส่วนอันดับที่ 3 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

           รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ อันดับที่ 2 โรงพยาบาลเวชธานี และอันดับที่ 3 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลขนาดกลาง อันดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ อันดับที่ 2 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และอันดับที่ 3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ อันดับที่ 1 โรงพยาบาลวิภาวดี อันดับที่ 2 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และอันดับที่ 3 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ อันดับที่ 2 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

           ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

         นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ  อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่