เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัล Hospital Awards 2017

0
248

เมื่อช่วงบ่าย (27 ก.พ.61) ที่ผ่านมา ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 เป็นประธานมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี พลโทนพ.สุปรีชา โมกขะเวส อดีตเจ้ากรมแพทย์ ทหารบกในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิ การวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อมวลชน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในพิธี

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จั ดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017  ขึ้นเป็นปีที่ 3 เนื่องจากที่ ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่าง สูง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษั ทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 295 แห่ งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้ านการประกันสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริ การที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าภายใต้นโยบาย “Customer @ the Heart” โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่ วมกัน ระหว่างผู้เอาประกัน โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมื อกันในการพัฒนาบริการและนวั ตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้ องการของประชาชนที่หันมาให้ ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่ องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017  แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับ คัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็นรางวั ลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 ”

สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุด นั่นก็คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ และรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านประกอบด้วย 1. รางวัลด้านความรวดเร็วมีคุณภาพและเข้าใจความต้ องการของลูกค้า ซึ่งแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (มีขนาดมากกว่า 180 เตียง) ​โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่งคือ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ อันดับสอง คือโรงพยาบาลเวชธานี และอันดับสาม คือโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลาง ( มีขนาดน้อยกว่า 180 เตียง) โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือ โรงพยาบาลปากน้ำโพอันดับสอง  คือ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และอันดับสาม คือ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

​2. รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับตอบรับนวัตกรรมใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ( มีขนาดมากกว่า 180 เตียง) โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือโรงพยาบาลกรุงเทพ อันดับสอง คือ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และอันดับสาม คือ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลาง (มีขนาดน้อยกว่า 180 เตียง) โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช อันดับสอง  คือ โรงพยาบาลนครธนและอันดับสาม คือ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

3. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์  ซึ่งแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ( มีขนาดมากกว่า 180 เตียง) ​โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ อันดับสอง  คือ โรงพยาบาลธนบุรี 1 และอันดับสาม คือ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลาง (มีขนาดน้อยกว่า 180 เตียง)โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับสอง  คือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรและอันดับสาม คือ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

4. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (มีขนาดมากกว่า 180 เตียง) โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือโรงพยาบาลศิครินทร์ อันดับ สอง  คือ โรงพยาบาลเวชธานี และอันดับสาม คือ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลาง (มีขนาดน้อยกว่า 180 เตียง) โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือโรงพยาบาลนครธนอันดับสอง  คือ โรงพยาบาลมหาชัย 1 และอันดับสาม คือ โรงพยาบาลปิยะเวท และ 5. รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (มีขนาดมากกว่า 180 เตียง) โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือ โรงพยาบาลลาดพร้าว อันดับสอง คือ โรงพยาบาลไทยนครินทร์และอันดับสาม คือ โรงพยาบาลพญาไท 3 ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลาง (มีขนาดน้อยกว่า 180 เตียง) โดยโรงพยาบาลที่ได้อันดับหนึ่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่อันดับสอง  คือ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 และอันดับสาม คือ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดั งกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้ เอาประกันมีความเชื่อมั่นในคุ ณภาพและบริการที่ได้รับ  อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิ ใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รั บรางวัล และเป็นส่วนสำคั ญในการสนับสนุนผลักดันให้พนั กงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่ างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้ างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

” สำหรับหลักเกณฑ์การพิ จารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวนั้น ประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ” นายสาระ กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here