ไทยประกันชีวิต รวมพลังจิตอาสา ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย

0
266

            ช่วงหลายปีที่ผ่านมา จิตอาสา หรือ Volunteer เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น หรือแม้ในสถานการณ์ปกติ ก็จะมีภาพกลุ่มบุคคลหรือองค์กรจัดงานอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เห็นอยู่เสมอ

            ขณะเดียวกันภาครัฐได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ โดยให้ความสำคัญเรื่องการสร้างค่านิยมคนไทยด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และการมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

            สอดคล้องกับพันธกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ไม่เพียงเป็นองค์กรที่มุ่งดูแลชีวิตและสร้างหลักประกันแก่ครอบครัวไทย แต่ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยความใส่ใจ ไว้ใจ และแบ่งปัน โดยริเริ่มโครงการ “จิตอาสา” มาตั้งแต่ปี 2551 ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ด้วยยุทธศาสตร์การเติมเต็มคุณค่าชีวิต เพื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมการ “ให้” และ “แบ่งปัน”

            ปัจจุบันไทยประกันชีวิตมีจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 3,337 คน ซึ่งเป็นทั้งพนักงานและฝ่ายขาย โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน 2 แนวทางคือ กิจกรรมอาสาสร้างสุขเพื่อชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ โดยมีส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมไทยประกันอาสา ด้วยมุ่งหวังให้บุคลากรของบริษัทฯ มีส่วนร่วมคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติงานจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรม

            กิจกรรมระดมทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปลาฝา จ.เพชรบูรณ์ เป็นตัวอย่างกิจกรรมอาสาสร้างสุขเพื่อชุมชน ซึ่งริเริ่มและดำเนินการโดยจิตอาสากลุ่มงานบัญชีและการเงินของไทยประกันชีวิต มีนายไมเคิล เฮียง ลี Chief Financial Officer นำทีมจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ ชาวไทยประกันชีวิต : สานฝัน ปันสุข สร้างห้องสมุดให้น้อง” โดยรณรงค์รับบริจาคทุนทรัพย์ สำหรับจัดสร้างและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

            “พวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้มอบศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าจิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธา สามารถจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเรามุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่ภูมิปัญญา และเป็นแหล่งบริการชุมชนสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชนต่อไป” นายไมเคิล กล่าว

             ด้านกิจกรรมสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ อาทิ การจัดกิจกรรม Thailife Sharing’s Day กิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจัดต่อเนื่องมา 5 ครั้ง หรือการแสดงดนตรีโดยวงดนตรี We Thailife Band ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถทางดนตรี เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่าน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งสตรี และกองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงวัย

             ไม่เพียงเท่านั้น ไทยประกันชีวิตยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ เช่น ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยรณรงค์รับสมัครพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางไปสมัครในโครงการดังกล่าว

             เป้าประสงค์สำคัญของไทยประกันชีวิตคือ สนับสนุนงานจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนพลังจิตอาสาด้วยการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีมาอย่างต่อเนื่อง

             แน่นอนว่า การรับมือกับภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ในสังคมไทย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพียงเราเสียสละเวลาความสุขส่วนตนบางส่วน ออกมาจาก Comfort Zone ของตัวเอง ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบและมีใจต้องการอาสา ก็เชื่อมั่นว่า แม้ประเทศไทยจะเผชิญวิกฤตการณ์ใดก็ตาม ก็จะผ่านพ้นวิกฤติและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่