ไทยประกันชีวิตคว้า “2018 Educational Achievement Awards” จาก LOMA

0
53

        ไทยประกันชีวิตคว้ารางวัล “2018 Educational Achievement Awards” จาก LOMA สอดรับนโยบายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ สะท้อนความโดดเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้และรู้รอบ เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต

        นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัล “2018 Educational Achievement Awards (EAA)” จากสมาคม Life Office Management Association (LOMA) ในฐานะองค์กรที่มีนโยบายโดดเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ซึ่งไทยประกันชีวิตมุ่งผลักดันให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization มาอย่างต่อเนื่อง

        โดยไทยประกันชีวิตมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาทักษะความรู้ด้านการประกันชีวิตด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรด้านการประกันชีวิตของ LOMA รวมถึงเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ศึกษาหลักสูตรให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ ส่งผลให้ในปี 2560 มีบุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสนใจสมัครเรียนหลักสูตรของ LOMA สูงสุด ติด 1 ใน 15 อันดับแรก ขององค์กรในภูมิภาค Asia-Pacific โดยเฉพาะหลักสูตร FLMI และเป็น 1 ใน 3 บริษัทประกันชีวิตไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

         นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาความรู้ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการประกันภัย การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้รอบและรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการก้าวสู่โลกดิจิทัล รวมถึงเสริมสร้างให้บุคลากรรุ่นใหม่ (New Generation) มีองค์ความรู้ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

         บริษัทฯ ยังมุ่งกระจายความรู้ไปสู่พนักงานและฝ่ายขายที่มีอยู่ทั่วประเทศด้วยความรวดเร็ว โดยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรหลักและหลักสูตรเสริม ผ่านระบบออนไลน์ หรือ E-Learning ทำให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของบริษัทฯ สามารถมีความรอบรู้เรื่องธุรกิจประกันชีวิต และหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละด้าน ซึ่งระบบนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเรียนรู้เรื่องการประกันชีวิต อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต

          ไม่เพียงการพัฒนาทักษะความรู้เท่านั้น บริษัทฯ ยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) ด้านต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดโครงการจัดการความรู้ Knowledge Management หรือ KM รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มพนักงานและฝ่ายขาย ในลักษณะ Learning Agent เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บความรู้และประสบการณ์ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการทำงาน สนับสนุนการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็น Learning Organization ที่สมบูรณ์แบบ

           นายไชยกล่าวว่า ไทยประกันชีวิตกำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในลักษณะ People Business โดยให้ความสำคัญกับ “คน” ในทุกภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมากกว่าบุคลากรด้านประกันชีวิต พร้อมยกระดับมาตรฐานตัวแทนประกันชีวิตให้สามารถเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Total Life Solutions Provider พร้อมวางแผนดูแล เคียงข้างผู้เอาประกันในทุกช่วงชีวิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่