เอไอเอ ประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

0
79

         AIA ประเทศไทย ประกาศแจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก โดยได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสตูล โดยมาตรการช่วยเหลือมีดังนี้

 • ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
  สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 จะขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน
 • ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ และดอกเบี้ย
  สำหรับกรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 และมีการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน
 • ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ
  สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยงวดวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562โดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) และมาชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระเบี้ยดังกล่าว
 • ออกกรมธรรม์เล่มใหม่ให้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
  ในกรณีที่เล่มกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายเนื่องจากวาตภัยดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยสามารถขอออกเล่มกรมธรรม์ใหม่ได้ โดยการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม “ใบแจ้งกรมธรรม์สูญหายและขอใบแทนกรมธรรม์” พร้อมระบุรายละเอียดการสูญหายด้านท้ายแบบฟอร์ม เช่น กรมธรรม์ประกันภัยถูกน้ำท่วมเสียหายหรือชำรุด ทั้งนี้ ไม่ต้องแนบบันทึกประจำวันแจ้งเรื่องเอกสารสูญหายแต่อย่างใด

         ทั้งนี้ โดยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถติดต่อ AIA Call Center 1581 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่