BKI เผยผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 61 กำไรกว่า 650 ล้านบาท

0
103

ไตรมาส 1 ปี 2561 กรุงเทพประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,272.2 ล้านบาท กำไรสุทธิ 659.2 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.19 บาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 3.00 บาท

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 (ม.ค. – มี.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,272.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 กำไรสุทธิจาก

การรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 386.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8 รายได้สุทธิจากการลงทุน 371.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 757.8 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 659.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.19 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.) ของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here