KTAM เปิดขาย IPO กองทุน KT- Care สร้างผลตอบแทนควบคู่คุมความเสี่ยง

0
223
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึง การเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO ) กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ( KT-Care ) ว่าเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง   โดยเน้นหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50  และควบคุมความเสี่ยงจากการให้น้ำหนักในการลงทุน    โดยการปรับสัดส่วนการลงทุนตามโมเดล พิจารณาจากความเสี่ยงของตลาดเป็นหลัก    ด้วยกลไกการลงทุนที่ป้องกันผลขาดทุนจากตลาดขาลงให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด  ให้ไม่เกิน 20% จากจุดสูงสุดที่กองทุนเคยทำได้

ทั้งนี้เน้นลงทุนหุ้นในประเทศ  ตราสารหนี้   เงินฝาก ตลอดจนสินทรัพย์อื่น ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้    ตั้งแต่ร้อยละ 0  ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม     ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

โดยในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1,820  ค่า P/E   Ratio  อยู่ที่ 16.5   เท่า  Earning Growth  6%    กองทุนนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว   โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป  นักลงทุนที่ต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี  และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน  ซึ่ งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

กองทุน KT-Care  เปิดขาย IPO ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  30  กรกฎาคม 2562   เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000  บาท

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน  และความเสี่ยง  ก่อนตัดสินใจลงทุน  /  ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่