สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561

0
598

         สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 หรือ Best Surveyor Award 2018 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Survey ยุค 4.0” พร้อมด้วยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ผู้บริหารบริษัทประกันภัย และบริษัทสำรวจภัยร่วมงาน ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

           นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า คณะกรรมการฯ มีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้านการประกันภัยรถยนต์ในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยจัดหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประเมินราคา และโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ เป็นต้น

          สำหรับโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 หรือ Best Surveyor Award 2018 นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย และพนักงานของบริษัทสำรวจภัยที่ทำหน้าที่ในการให้บริการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ และให้บริการต่อประชาชนผู้รับบริการด้วยความประทับใจ น่าเชื่อถือ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้ โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่นจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งในปี 2561 มีพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัยและบริษัทสำรวจภัยสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 61 คน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์         ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบความเสียหาย สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน         สำหรับโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 มีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 13 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรพงศ์ เพชรแอน บมจ.วิริยะประกันภัย ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสัณห์ธัชชัย บุญเรืองศรี บมจ.วิริยะประกันภัย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายศักดา เบญจปัก บมจ.วิริยะประกันภัย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นายณัฐพัชร์ อำนาจ จาก บมจ.นำสินประกันภัย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท          ในส่วนของ รางวัลชมเชย มีจำนวน 9 รางวัล ได้แก่ 1. นายอรรถวรรธ เมฆสกุล บมจ.นำสินประกันภัย
2. นายเจษฎา มาลัย บมจ.วิริยะประกันภัย 3. นายสุรศักดิ์ คำไชโย บมจ.ธนชาตประกันภัย 4. นายคุณากร ชนะค้า บมจ.วิริยะประกันภัย 5. นายอภิชาติ โนนสืบเผ่า บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) 6. นายภิรวุฒิ คงสุวรรณ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย 7. นายชาตรี รวีจรัสรัตน์ บมจ.นำสินประกันภัย 8. น.ส.กนกพร ตรีรัตน์ บจ.เมโทรเคลม แอนด์ บิซิเนช 9. นายอาทินันท์ สลักคำ บจ.ดีพีเซอร์เวย์แอนด์ลอว์ (ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ)           “คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เชื่อมั่นว่าโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น หรือ Best Surveyor Award นี้จะเป็นโครงการที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบอาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ และสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ประทับใจในการให้บริการ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างแน่นอน”นายวาสิตกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่