SCBLIFE ออกมาตรการผ่อนผันกรมธรรม์ ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยพายุปาบึก

0
156

       ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก หวังช่วยเยียวยาและบรรเทาสถานการณ์ให้สามารถฟื้นตัวกลับ คืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

        บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE  ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทที่มีภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน หรือสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึกตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และพื้นที่การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และ พื้นที่ ภาค 9 (สงขลา) ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสตูล ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษและความช่วยเหลือด้านกรมธรรม์จากบริษัท สำหรับกรมธรรม์ที่ถึงกำหนดครบชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ดังนี้

  • ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิม 31 วัน เป็น 91 วัน โดยกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ย เนื่องจากการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า
  • หากกรมธรรม์ไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลังครบ 91 วัน และกรมธรรม์จะเป็นขาดผลบังคับ
    หรือเปลี่ยนสถานะไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดที่ขาดชำระดังกล่าวโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์
  • ในกรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium
    Loan-APL) จะได้รับสิทธิยกเว้นการชำระดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ ถึงวันที่ชำระเงิน
  • อนุโลมไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่กรณีสูญหายหรือชำรุด

         ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของ SCBLIFE ที่ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับสิทธิจากบริษัท หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 1315 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่