SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย จัดประมูลทรัพย์ NPA ทั่วไทย ทั้งทรัพย์ราคาพิเศษเพื่ออยู่อาศัยและลงทุน มูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท จำนวน 64 รายการ มูลค่ารวมเกือบ 150 ลบ. เปิดซอง 16 มิ.ย.นี้ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ SAM จัดให้มีการประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยนำทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่มีมูลค่าและรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าในทำเลดีทั่วไทยมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท ออกประมูลจำนวน 64 รายการ...
          กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ตัวแทน -นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 8 โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงการติดตามเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกิดจากการทำประกันภัย ให้แก่กลุ่มตัวแทน-นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายฯ นี้ ไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง พร้อมการตรวจสอบสิทธิอันพึงได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการทำประกันภัย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง  เพื่อเดินหน้าสู่ความเจริญและแข็งแกร่งทัดเทียมนานาอารยประเทศ นับว่าเป็นความสอดคล้องต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของ UNSDGs ที่ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อให้บรรลุภายในปี คศ 2030 หรือ พ.ศ. 2573 โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 29 โดยครั้งนี้เป็นการนำครูอาจารย์และผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกับกิจกรรมการเลี้ยงชะมด ชมแหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมดเพื่อเพิ่มมูลค่ากาแฟสำหรับผู้ที่สนใจเพื่อสร้างอาชีพ จากข้อมูลรายงานตลาดอาหารในประเทศไทย ระบุว่าแนวโน้มตลาดเครื่องดื่มกาแฟของไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 คาดว่า จะมีมูลค่าตลาด 64,517 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี อีกทั้งข้อมูลตลาดกาแฟโลกคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดกาแฟในช่วงปี 2564-2566 จะเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละ 9%  แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตในตลาดกาแฟยังมีอยู่อีกมาก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างอาชีพเสริมจากกาแฟ  นอกจากนี้ยังพาศึกษาการปลูกดอกหน้าวัว ไม้ดอกที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร   ช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ขยายผลสู่การค้าขาย...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นิภา วนิชวัฒน์  ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นตัวแทนนำทีมงานอาสาฯ ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการใช้สื่อ VDO E-learning หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำในโครงการกำลังใจฯ เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดอบรมจำนวน 12 ตอน ประกอบด้วย การใช้แบบฝึกหัดสำหรับผู้ก้าวพลาด รวมถึงวิธีการใช้งานคู่มือการจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในโครงการกำลังใจฯ ทั่วประเทศ สามารถจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภารกิจคืนคนดีสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ ร่วมในพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมอย่างใกล้ชิด โดยมี ฉลาด อ่อนหัวโทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ณ เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน จ.สุรินทร์
กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองทุนประกันวินาศภัย” ครั้งที่ 1 ปี 2566 (Knowledge Management : KM) ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น จังหวัดระยอง โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัยเกิดการพัฒนาจากการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยการเสาะหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ และนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับบทบาทหน้าที่ของตน รวมไปถึงการมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรและเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ...
นายธรัฐพร  เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า SAM ได้นำทรัพย์มือสองทำเลดีใน จ.สุราษฎร์ธานี และอีก 12 จังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ยะลา สตูล สงขลา ภูเก็ต พัทลุง และปัตตานี จำนวนกว่า 100 รายการ ร่วมออกบูธในงาน “มหกรรมบ้านธนาคาร 66” จ.สุราษฎร์ธานี ระว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นางอาฑิตยา พูนวัตถุ ผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจประกันภัยและ Tidlor Academy เป็นตัวแทนนำทีมงานเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก “บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งเป็นธุรกิจเครื่องสำอาง และเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ Mistine จำนวนทั้งหมด 30 ท่าน ในกิจกรรม “TIDLOR Culture Wow” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ได้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อ ผ่านการเยี่ยมชมทีมงานฝ่ายต่างๆ ภายในออฟฟิศ การพูดคุยกับทีม Culture Gangster และ กิจกรรมถาม-ตอบ (Q&A) กับทีมผู้บริหารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในแบบฉบับเงินติดล้อ...
พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 'Cha-Ching Global Summit' ด้วยความร่วมมือกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ซึ่งเป็นการร่วมกันหารือ โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมในการประชุม เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตร “ชะ-ชิ้ง” (Cha-Ching) ซึ่งเป็นโครงการที่จุดประกายให้เด็กๆทั่วโลกได้มีความเข้าใจและเรียนรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy)  เนื่องจาก ความรู้ทางการเงิน ถือเป็นทักษะสำคัญใน 3 อันดับแรกของเด็กๆในอนาคต รองมาจากทักษะด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี) และ ความชำนาญในด้านดิจิทัล พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล จึงได้เปิดตัวโครงการ “ชะ-ชิ้ง”  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559...
     กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมนิทรรศการงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 (MONEY EXPO 2023 BANGKOK)  โดยผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยมอบหมายให้นายธนาภพ นิรัชพรสกุล รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ในระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในแนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” ภายในงานพบกับธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มาให้บริการสินเชื่อและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยมี ดร.ประสาร...
ภัทรวุฒิ ทรัพย์ไสวผล  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การพาณิชย์ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ร่วมกับ ลิตา ภัทรภากรกุล หัวหน้าส่วนงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า AIS จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้าSerenade Platinum กับ “Unveil the Secret of Numerology and Guideline of Future Investment” เจาะลึกศาสตร์ของตัวเลขและแนวทางการลงทุนในอนาคต โดยมีนักพยากรณ์ตัวเลขชื่อดัง  แมน การิน วราภัสร์ ที่มาเปิดเผยความลับของตัวเลขมงคล และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาเสริมเพิ่มเติมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ทั้งมุมการลงทุนและเลขศาสตร์ นอกจากนี้...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger