ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา หลายพื้นที่จึงมีฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปอยู่บนพื้นที่สูงได้ทัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มฟังก์ชันบริการ ‘แจ้งเคลมรถน้ำท่วม’ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE @bangkokinsurance เพื่อให้บริการลูกค้าที่รถยนต์เกิดความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมสามารถกดแจ้งเคลมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยกรณีที่ไม่สามารถขับรถต่อไปได้ บริษัทฯ จะจัดส่งรถยกออกไปให้บริการทันที และเข้าสู่ขั้นตอนการทำเคลมสินไหมทดแทนต่อไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ผ่าน LINE @bangkokinsurance หรือโทรสายด่วน 1620 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาระบบแบ่งปันฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย” พร้อมด้วย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และผู้แทนนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย  หรือ “คนกลางประกันภัย” ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยและที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางปกครองด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย และทางอาญาด้วยการดำเนินคดีฉ้อฉลประกันภัยกับตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องปรามมิให้ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกแนวทางป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบแบ่งปันฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย โดยสายกฎหมายและคดี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (Center of InsurTech Thailand) หรือศูนย์ CIT...
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดกลุ่มให้เป็นประเทศที่นำ IFRS มาถือปฏิบัติ (IFRS adoption Country) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และทำให้การจัดทำงบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะสามารถเปรียบเทียบกันได้กับกิจการในต่างประเทศ และสะดวกต่อการระดมทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยถือเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ออกประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานทางการเงินไปจากเดิมอย่างมาก และต้องอาศัยความเข้าใจทางเทคนิคในเชิงลึก รวมถึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยในหลาย...
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยกรอบแนวทางฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า สังคมและชุมชน ตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย (Value chain) ในแต่ละมิติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...
สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนออมเงินโดยนำเงินโบนัส เงินคืนภาษี มาต่อยอดให้งอกเงยมั่งคั่ง พร้อมสร้างความมั่นคงให้ตนเองและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาหลาย ๆ คนอาจเริ่มต้นปีด้วยข่าวดีกับการได้รับโบนัสก้อนโต และยังได้รับคืนเงินภาษีมาให้ชื่นใจ ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านได้วางแผนซื้อความสุขให้กับตนเองและคนที่รักไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้แบ่งใช้ แบ่งเก็บเพื่ออนาคต โดยการต่อยอดเงินออมให้งอกเงย สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแบบมีวินัยการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ ซึ่งนอกจากการเก็บออมแล้วก็ยังจะได้รับความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ หรือคุ้มครองอุบัติเหตุ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เป็นการลดภาระให้กับตัวเองและครอบครัว ไม่ดึงเงินเก็บออกมาใช้ในยามฉุกเฉิน ถือเป็นวิธีสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและอนาคต สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้นมีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น แบบประกันสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) ซึ่งเป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ โดยบริษัทรับประกันภัยจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือ ให้กับบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ว่าจะมอบประโยชน์ให้หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทั้งนี้...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายชูฉัตร  ประมูลผล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) คนใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นเลขาธิการ คปภ. คนที่ 4 ถัดจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558และครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองเมื่อวันที่...
"MARS" Deep Tech Startup บริษัทในเครือ “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” สตาร์ตอัปหนึ่งเดียวในเอเชีย ผงาดร่วมแชร์สุดยอดไอเดียนวัตกรรมประเมินความเสียหายรถยนต์แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI อีกขั้นของความแม่นยำเทียบชั้นมาตรฐานระดับโลก ภายใต้โมเดล MARS หรือ Mask Attention Refinement with Sequential Quadtree Nodes พร้อมคว้ารางวัลผลงานเป็นที่ยอมรับระดับดีเยี่ยม จากเวทีการประชุมเชิงวิชาการ International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP2023) ณ เมืองอูดิเน ประเทศอิตาลี บริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั่น โซลูชั่น จำกัด  หรือ ...
ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27 (Insurance Management Development Program: IMDP) พร้อมบรรยายพิเศษ “ภาพรวมและบทบาทของธุรกิจประกันภัยต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม” จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ หัวหน้าโครงการ IMDP รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิด โครงการ IMDP เป็นหลักสูตรการอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถ รวมถึงเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพที่สามารถขับเคลื่อนนำองค์กรฝ่าความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป โดยมีผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันวินาศภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมรวมกว่า 50 คน ณ...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2566 (CEO Insurance Forum 2023) ภายใต้แนวคิด “Navigating Resiliency and Sustainability : Challenges and Opportunities for Thai Insurance Industry” ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (หรือ Hybrid...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) สรุปผลงานเด่น ๆ ตลอด 8 ปี ในตำแหน่งและฉายภาพทิศทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยภายใต้บริบทใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Press Conference : the new landscape of insurance supervision towards sustainable growth โดยมีผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการมากมาย อาทิเช่น สะสางปัญหาการบริหารที่ค้างอยู่และปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน คปภ. เป็นผลสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมจนสาขาประกันภัยไทยสามารถผ่านการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP) โดยได้คะแนนประเมินเป็นลำดับที่ 2 ของ...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger