ความต้องการของคนเป็นพ่อแม่ ย่อมอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นการศึกษา การวางแผนให้ลูกเรียนต่อต่างประเทศในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ยิ่งเป็นโอกาสเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้กับลูกในการพบปะผู้คนหลากหลาย ช่วยสร้าง connection ใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงาน และเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครงาน แต่การเรียนต่อต่างประเทศใช้เงินไม่น้อย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรวางแผนการเงินอย่างไรเพื่อสามารถส่งลูกไปเรียนต่อยังต่างประเทศได้บ้าง 1.การกำหนดเป้าหมาย สิ่งแรกเลยคือการกำหนดเป้าหมายว่าอยากให้ลูกได้เรียนต่างประเทศถึงระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 2. ศึกษาค่าใช้จ่าย เมื่อมีเป้าหมายแล้วว่าอยากให้ลูกได้เรียนต่างประเทศแบบไหน ขั้นต่อมาจำเป็นต้องหาข้อมูลให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อใช้ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ต้องการให้ลูกเรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปกติระดับปริญญาตรีจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 3,000,000 บาท ต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สำหรับปริญญาโทจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,000,000  บาท ต่อปี 3. วางแผนการเงิน เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ก็จะใช้เป็นเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงเงินเฟ้อด้านการศึกษาด้วย ยกตัวอย่างเช่น...
เพราะโควิด-19 ยังไม่รู้จะจบลงเมื่อใด ในขณะที่ภาระไม่มีคำว่าหยุดพัก ดังนั้น ‘การกู้สินเชื่อ’ ที่สะดวก อนุมัติไว และเชื่อถือได้ จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของใครหลายคน แต่จะให้ดีการกู้สินเชื่อนี้ต้องไม่เพิ่มภาระให้ครอบครัว ด้วยการมี ‘ประกันคุ้มครองสินเชื่อ’ ที่จะทำหน้าที่จัดการดูแลหนี้ให้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันในวันข้างหน้า ‘เจนสวัสดี’ ขอนำเสนอแนวคิดการกู้สินเชื่อแบบมีประกัน มาทำความรู้จักประเภทของสินเชื่อกัน   สินเชื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เงื่อนไขการให้กู้ยืม และเกณฑ์การผ่อนชำระ ดังนั้นก่อนจะเลือกสินเชื่อแบบไหน ควรต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน ซึ่งหากแบ่งตามการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่รู้จักกันดี ได้แก่ สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้กู้ต้องนำหลักประกัน เช่น โฉนดบ้านและที่ดิน เล่มทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไปใช้ยื่นกู้ ซึ่งมีข้อดีคือ วงเงินที่ให้กู้จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ตามมูลค่าของหลักประกันนั้น ๆ โดยเงื่อนไขการพิจารณาก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จากปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัท   ...
               ปัจจุบันที่การระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทวีความรุนแรงและอันตรายมากขึ้น คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องดูแลตัวเองและเด็กในครรภ์อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะหากคุณแม่มีการติดเชื้อแล้วนอกจากจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปยังมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอีกด้วย             นายแพทย์ร่มไทร เลิศเพียรพิทยกุล แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีการติดเชื้อ COVID-19 แล้วส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการ ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมักมีภาวะอ้วน อายุมาก มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ เป็นต้น และมีโอกาส 2-5% ที่จะส่งต่อเชื้อไปยังเด็กในครรภ์ได้ รวมถึงโอกาสเสี่ยงต่างๆ ทั้ง ครรภ์เป็นพิษ เลือดแข็งตัวผิดปกติ การคลอดก่อนกำหนดจนทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากว่าปกติได้อีกด้วย                เมื่อมีการติดเชื้อ COVID-19 คุณแม่จะมีไข้ ไอแห้งๆ มีอาการอ่อนเพลีย หายใจติดขัด เจ็บคอ ท้องเสีย...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้จำแนกหน่วยงานของรัฐออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือ หน่วยธุรการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ประเภทที่ 2 คือ ส่วนราชการระดับกรม ประเภทที่ 3 คือ รัฐวิสาหกิจ ประเภทที่ 4 คือ...
          เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน แล้วรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ.ไม่ว่าจะเป็น    “รถใหม่หรือรถเก่า”รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย           ดังนั้นเจ้าของรถทุกคัน ไม่ว่าจะรถเก่าหรือรถใหม่ ต้องไม่ลืมทำประกันภัย พ.ร.บ. เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนก็จะได้รับการคุ้มเครองทันที โดยคุ้มครอง กรณีบาดเจ็บเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตามการรักษาจริงไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท หรือกรณีสูญเสียอวัยวะ ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท และยังมีค่าชดเชย กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้อีกวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ยกเว้นสำหรับผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น...
ฟอลคอนประกันภัยเพิ่มทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าประกันโควิด พบแพทย์ออนไลน์ผ่าน VDO CALL บนแอปพลิเคชัน True HEALTH ดาวน์โหลดคลิก http://onelink.to/as7sdw โดยผู้เอาประกันภัย จะได้รับบริการดังนี้ • พบแพทย์ผ่าน VDO Call กรณีรักษาตัวแบบ Home Isolation / Community Isolation • บริการจ่ายยาตามความจำเป็นโดยแพทย์ และจัดส่งยาให้ถึงบ้าน • ช่วยประสางานรับยาต้านไวรัส หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หมายเหตุ : เฉพาะลูกค้าประกันโควิดที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วย COVID-19 ไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ภาครัฐจึงได้นำแนวทางการรักษาแบบ Home Isolation หรือการรักษาตัวเองจากที่บ้านมาใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง ได้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวได้เข้าถึงการรักษาของแพทย์ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้มีแนวทางให้บริการกับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 และรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation ให้เข้าถึงบริการ Telemedicine ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยในการประสานงานกับผู้ให้บริการ Telemedicine พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะทำงานของสมาคมฯ ประกอบด้วย นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์...
วันแม่ปีนี้สมาคมประกันชีวิตไทยขอเชิญชวนลูกๆ ทุกคน บอกรักแม่ด้วยการส่งมอบแผนความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพ รวมถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุ เพื่อเป็นของขวัญแทนใจ แทนความห่วงใย ตอบแทนพระคุณแม่ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมมีเทศกาลที่สำคัญคือวันแม่ ลูกๆ หลายคนต่างเตรียมของขวัญมามอบให้คุณแม่ได้ชื่นใจ นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ด้านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแล้ว ในโอกาสนี้ สมาคมประกันชีวิตขอแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เพราะนอกจากการที่ได้เห็นคุณแม่มีสุขภาพที่ดีแล้ว การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมเมื่อยามเจ็บไข้ย่อมเป็นสิ่งที่ลูก ๆ ทุกคนปรารถนาเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีความรุนแรง ดังนั้น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุจึงมีความจำเป็น และถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคร้าย ตลอดจนความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระทางการเงินในยามที่ท่านเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับการเลือกทำประกันให้คุณแม่นั้น ควรเลือกทำให้เหมาะสมและตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตของท่าน โดยไม่ลืมคำนึงถึงศักยภาพหรือกำลังทรัพย์ในการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้จ่ายด้วย เพื่อให้ความคุ้มครองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด นอกจากนี้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ทำให้กับพ่อแม่ของตนเองมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ...
            อาการปวดศีรษะเป็นอีกหนึ่งอาการทางสมองและระบบประสาทที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 โดยอาจมีสาเหตุและความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป โดยในผู้ป่วยบางรายอาการปวดศีรษะอาจจะไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยอีกหลายคนอาจต้องการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มเติม            นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท(โรคปวดศีรษะและใบหน้า) ศูนย์สมอง รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า อาการปวดศีรษะเป็นอาการทางระบบประสาทที่เจอได้บ่อยในผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยสามารถพบผู้ป่วยที่มีอาการได้มากถึง 30% ส่วนใหญ่จะไม่เคยมีประวัติโรคปวดศีรษะมาก่อน และอาการปวดมักจะพบภายใน 7 วันแรกหลังจากการติดเชื้อ โดยอาการปวดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงของอาการปวดปานกลางถึงมาก และมักจะไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวด หรือมีอาการปวดซํ้าหลังจากยาแก้ปวดหมดฤทธิ์ ลักษณะการปวดจะเป็นการปวดแบบบีบรัดที่บริเวณขมับ หน้าผาก รอบกระบอกตาทั้ง 2 ข้าง หรือปวดทั่วทั้งศีรษะ ซึ่งอาจจะพบลักษณะการปวดแบบปวดตุ๊บๆ คล้ายกับเส้นเลือดเต้นได้ ซึ่งการโน้มศีรษะไปด้านหน้า การไอ การจามและการออกแรงจะทำให้อาการปวดศีรษะรุนแรงขึ้น ที่สำคัญอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้นานถึง 2 สัปดาห์ สาเหตุของอาการปวดศีรษะสามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจเกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่สมองโดยตรง โดยผ่านปลายเส้นประสาทคู่ที่ 5 (trigeminal nerve) จากในโพรงจมูก ทำให้เกิดสัญญาณความปวดส่งมาที่ศีรษะ หรืออาจเกิดจากการที่เชื้อไวรัสไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างสารการอักเสบ (inflammatory cytokine) ซึ่งมีผลโดยตรงกับระบบนำความปวดในสมอง ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาได้              ทั้งนี้เราสามารถแยกอาการปวดศีรษะที่เกิดจากการได้รับเชื้อ COVID-19 กับการปวดศีรษะด้วยสาเหตุอื่นได้ด้วยการสังเกตอาการที่เกิดร่วมด้วย เช่น ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 นอกจากจะมีอาการปวดศีรษะแล้ว จะมีอาการเวียนศีรษะ มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger