ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลอันดับ 1 บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น และ รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards 2023) ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานและมอบรางวัล  สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภัยที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมบริษัทประกันภัยที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการดำเนินงาน และบริการประชาชน...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2566 (CEO Insurance Forum 2023) ภายใต้แนวคิด “Navigating Resiliency and Sustainability : Challenges and Opportunities for Thai Insurance Industry” ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (หรือ Hybrid...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) สรุปผลงานเด่น ๆ ตลอด 8 ปี ในตำแหน่งและฉายภาพทิศทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยภายใต้บริบทใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Press Conference : the new landscape of insurance supervision towards sustainable growth โดยมีผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการมากมาย อาทิเช่น สะสางปัญหาการบริหารที่ค้างอยู่และปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน คปภ. เป็นผลสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมจนสาขาประกันภัยไทยสามารถผ่านการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP) โดยได้คะแนนประเมินเป็นลำดับที่ 2 ของ...
          ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกำจร ขนส่งจังหวัดจันทบุรี รับมอบกรวยจราจร จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพนารัตน์ ขวัญเมือง ผู้จัดการสาขาจันทบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้นำไปใช้ในการจัดระเบียบการจราจรภายในหน่วยงาน รวมถึงการจัดระเบียบสนามทดสอบภาคปฎิบัติสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี           โดยการส่งมอบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 160 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดจันทบุรีในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่
จากกรณีที่มีการแชร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีบริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาดแห่งหนึ่ง กระทำการในลักษณะเป็นตัวกลางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงผ่านทางเว็บไซต์ หรือออนไลน์ รวมถึงให้บริการประชาชนผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยมีประชาชนจำนวนมากซื้อประกันภัยนั้น ซึ่งมีประเด็นว่าบริษัทดังกล่าวมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สายกฎหมายและคดี สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยแก่ประชาชน ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบว่า บริษัทฯ ดังกล่าวมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย  จึงได้สั่งการให้สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. อย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการซื้อประกันภัย Online มีความมั่นคงปลอดภัยและทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. กำหนดให้บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัยและธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการเสนอขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์...
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานในโครงการอู่ชวนซ่อม กรุงเทพประกันภัย ปี 2565 เพื่อแสดงความยินดีแก่อู่ในโครงการฯ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ใช้บริการ โดยมีดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวเปิดงานและให้แนวคิดเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความประทับใจ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่อู่ชวนซ่อม จำนวน 22 อู่ และมีนายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารอู่  ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สำหรับโครงการอู่ชวนซ่อม คือ การคัดเลือกอู่ในสัญญาของกรุงเทพประกันภัยที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และได้ผ่านการประเมินความพึงพอใจหลังการซ่อมในระดับสูงจากลูกค้าที่เข้าใช้บริการ...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีพายุฝนกระหน่ำและลูกเห็บตก บริเวณบ้านเนินปอ หมู่ 1 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ต้นไม้ล้ม อาคารบ้านเรือนของชาวบ้านพังเสียหายจำนวนมาก และความแรงลมได้พัดหลังคาโดมของโรงเรียนวัดเนินปอ พังถล่มลงมาทับนักเรียน โค้ชฝึกสอนฟุตบอล และประชาชนที่หลบฝนอยู่ในบริเวณดังกล่าว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 18 ราย โดยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามง่าม 13 ราย และโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน 5 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นั้น เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์...
           เป็นที่คาดว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนจะมียอดขายรถยนต์นั่งสูงกว่าของคู่แข่งประเทศอื่นๆ เป็นครั้งแรกในปี 2566                 ความเคลื่อนไหวของเทสลา (Tesla) ในการหั่นราคารถยนต์ในจีนกลับมาดุเดือดอีกครั้ง เมื่อบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของอีลอน มัสก์ (Elon Musk)  สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับ BYD ที่สนับสนุนโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนมียอดจำหน่ายรถยนต์นั่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งต่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี 2566             ปีที่แล้ว เทสลาได้ลดราคารถยนต์ลงเพื่อเรียกคืนส่วนแบ่งตลาดในจีนที่มีการแข่งขันสูง และเป็นการจุดประกายให้เกิดสงครามราคาในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่เป็นที่สนใจของบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ บรรดาผู้บริโภคชาวจีนได้หันมาสนใจรถยนต์ของ BYD ที่ใหม่กว่าและมีราคาถูกกว่า โดยในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในเซินเจิ้นมียอดจำหน่ายสูงกว่าเทสลาถึง 5 เท่าในตลาดจีน             บิล รัสโซ่ (Bill...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับการชำระภาษีรถประจำปี ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) โดยมี นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสื่อมวลชน ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการทำบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง...
วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” มุ่งหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย 31 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.- 12 เม.ย.66             คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ช่วงหน้าหนาวเข้าหน้าร้อน เรียกได้ว่าเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยว หลายๆ จังหวัดมีการจัดกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้งภาครัฐเองยังได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger