พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญมังกรทอง” ภายใต้“โครงการตรุษจีนเมาไม่ขับ” ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เหรียญดังกล่าว ได้รับการปลุกเสก โดย พระเดชพระคุณหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเตือนสติให้ประชาชนไม่ประมาทในการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สำหรับ “โครงการตรุษจีนเมาไม่ขับ” มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง...
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนนักขับขี่มือใหม่ชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งการอบรมฯ รุ่นแรกของปี จัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2567) สำหรับโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ หรือมีโรคประจำตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะขับขี่ยานพาหนะ และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์...
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเฝ้ากราบถวายเครื่องสักการะ  และปฏิทิน“พระไพรีพินาศ” ประจำปี ๒๕๖๗ นอกจากนี้ยังได้รับประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยกรอบแนวทางฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า สังคมและชุมชน ตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย (Value chain) ในแต่ละมิติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...
นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สสส.) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักกิจกรรม “ECO Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ Doc Fest” จัดโดย สำนักพิมพ์สารคดี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นความสำคัญของอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันเป็นการรักษาสมดุลและคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมออกบูธกิจกรรม ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมรักษ์โลก “เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ” เชิญชวนผู้เข้าชมงานสร้างบุญด้วยการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาบริจาค เพื่อรวบรวมไปมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำไปรีไซเคิลถักทอเป็นผ้าไตรจีวรถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป...
ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณธนวรรณ ศรีวิสุทธิลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร1  คุณกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตะกาฟุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณศิริพร เลิศสัตยสุกใส  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล สายงานบริหารการขาย   คุณชลลัดดา พันธัย  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายหน่วยงานพันธมิตร  ขยายช่องทางการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าพี่น้องมุสลิมด้วยโครงการทิพยตะกาฟุล ประกันภัยระบบอิสลาม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ผ่านช่องทางธนาคารออมสินทั่วประเทศ  โดยผลิตภัณฑ์ในโครงการทิพยตะกาฟุล มีการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกหลักศาสนาอิสลาม  ตั้งแต่การเริ่มต้นเงินกองทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการกระจายความเสี่ยง โดยระบบรีตะกาฟุลไปยังประเทศ ที่ใช้กฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์)...
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จากโครงสร้างประชากรและอัตราการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อบังคับทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ส่งผลให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มจากระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลสูงถึง 13.7 ล้านคน รวมถึงสวัสดิการประกันกลุ่มที่บริษัทเอกชนมอบให้แก่พนักงานจำนวนกว่า 2.6 ล้านกรมธรรม์  อีกทั้งธุรกิจโรงพยาบาลเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่ไม่อ่อนไหวต่อราคาและรายได้  เพราะเป็นธุรกิจที่จำเป็นและทดแทนไม่ได้ทั้งคุณภาพและระยะเวลาในการรักษา ส่งผลให้ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย ttb analytics ประเมินปี 2567 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีรายได้รวมสูงแตะ 3.22 แสนล้านบาท ขยายตัว 4% จากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 3.14 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนฟื้นตัวและได้รับผลบวกจากวิกฤตโควิด-19 มีรายได้เติบโตถึง 29% โดยในปี 2566 เริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตที่มีข้อจำกัดมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากลักษณะเฉพาะตัวของอุปสงค์กลุ่มผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนที่มีลักษณะคาดการณ์ไม่ได้  หรือจะมีการใช้บริการเมื่อมีการเจ็บป่วย...
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง และ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ มูลค่า 900,000 บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน โดยมี นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ เกือบ 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิมาดามแป้งได้ให้การช่วยเหลือโรงพยาบาล และประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสนับสนุนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหลากหลายด้าน  และทำให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชมขนาดใหญ่ รับบริจาคครุภัณฑ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นรพ.ขนาดกลาง รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง ดูแลพื้นที่ตอนเหนือของ...
ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ เจมาร์ท ประกันภัย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (Micro Insurance) ทุนประกันสูงสุด 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 220 บาทต่อปี จำหน่ายแล้ววันนี้ ณ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ นายพิษณุ วาณิชผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ได้ร่วมกับเจมาร์ท ประกันภัย นำผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (Micro Insurance) ที่คุ้มครองครอบคลุม และจ่ายเบี้ยประกันต่อปีในราคาเริ่มต้นเพียง 220 บาท  มาจำหน่ายผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 แห่ง จึงมั่นใจว่าคนไทยจะเข้าถึงประกันภัยได้ทั่วถึงและมากขึ้น  นางสาววราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน...
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับศักราชใหม่ ปี 2567 จัดประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคล ภายใต้แนวคิด BKI Next Move Together การรวมพลังของตัวแทนและนายหน้าบุคคลจากทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในความร่วมมือร่วมใจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายภายใต้ความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตก้าวสู่ความสำเร็จ การจัดงานประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคล ในปี 2567 นี้ เป็นการรวมสุดยอดตัวแทนและนายหน้าบุคคลของกรุงเทพประกันภัยจากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทิศทางการทำงาน เป้าหมาย และแผนส่งเสริมการขายของปี 2567 พร้อมมอบรางวัลตัวแทนและนายหน้าบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 และยังได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแทนคำขอบคุณที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา สำหรับในปีนี้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “2567 ปีแห่งการเข้าสู่มหาวิกฤติโลก” เพื่อให้ตัวแทนและนายหน้าบุคคลได้ทราบถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมของโลกปัจจุบันที่เข้าสู่ภาวะวิกฤติจากความผันผวน ความไม่แน่นอน ยากต่อการคาดเดาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger