บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา หรือ TQMalpha โดย ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ที คิว อาร์ หรือ TQR โดยนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บมจ.ไทยศรีประกันภัย หรือ Thaisri โดย Dr.Till Boehmer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง 3 บริษัทได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เพื่อรองรับการเติบโตของทั้ง 3 บริษัท และปรับพอร์ทการรับประกัน โดยเน้นกระจายงานไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาโปรดักต์และการหา Reinsurance รองรับ ที่ TQR...
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้ดำเนินการรีแบรนด์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ซันเดย์ ประกันภัย” ตั้งแต่ปี 2561 โดยซันเดย์ ประกันภัย ได้เข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีนักลงทุนชั้นนำมากมายที่ร่วมลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Vertex Ventures, Vertex Growth, Quona, SCB 10X, Tencent, Z Venture...
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จัดกิจกรรม Happy Benelux Trip พาบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย พันธมิตรของบริษัทฯ ร่วมเดินทางท่องเที่ยวทริปพิเศษในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และเบลเยี่ยม เพื่อพักผ่อนและเปลี่ยนบรรยากาศชมสถานที่ต่างๆ อันสวยงาม พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
สุภาพ ประดับการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ณดล ธัญญากรดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอ แคปปิตอล จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านตัวแทนและนายหน้า รวมทั้งการซื้อประกันภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันภัยและไม่มีบัตรเครดิตได้เข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงภัยของตัวเอง  ณ อาคารทิพยประกันภัย พระราม3
          กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ตัวแทน -นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 8 โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงการติดตามเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกิดจากการทำประกันภัย ให้แก่กลุ่มตัวแทน-นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายฯ นี้ ไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง พร้อมการตรวจสอบสิทธิอันพึงได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการทำประกันภัย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง  เพื่อเดินหน้าสู่ความเจริญและแข็งแกร่งทัดเทียมนานาอารยประเทศ นับว่าเป็นความสอดคล้องต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของ UNSDGs ที่ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อให้บรรลุภายในปี คศ 2030 หรือ พ.ศ. 2573 โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 29 โดยครั้งนี้เป็นการนำครูอาจารย์และผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกับกิจกรรมการเลี้ยงชะมด ชมแหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมดเพื่อเพิ่มมูลค่ากาแฟสำหรับผู้ที่สนใจเพื่อสร้างอาชีพ จากข้อมูลรายงานตลาดอาหารในประเทศไทย ระบุว่าแนวโน้มตลาดเครื่องดื่มกาแฟของไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 คาดว่า จะมีมูลค่าตลาด 64,517 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี อีกทั้งข้อมูลตลาดกาแฟโลกคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดกาแฟในช่วงปี 2564-2566 จะเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละ 9%  แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตในตลาดกาแฟยังมีอยู่อีกมาก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างอาชีพเสริมจากกาแฟ  นอกจากนี้ยังพาศึกษาการปลูกดอกหน้าวัว ไม้ดอกที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร   ช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ขยายผลสู่การค้าขาย...
กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองทุนประกันวินาศภัย” ครั้งที่ 1 ปี 2566 (Knowledge Management : KM) ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น จังหวัดระยอง โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัยเกิดการพัฒนาจากการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยการเสาะหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ และนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับบทบาทหน้าที่ของตน รวมไปถึงการมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรและเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ...
ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  45 พรรษา วันที่  3  มิถุนายน  2566  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
บริษัท สยามสไมล์ คอร์เปอร์เรท จำกัด ยกระดับงานประกันภัย ลงนามซื้อ “บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่ง สยามสไมล์ ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้   ทั้งนี้บริษัท สยามสไมล์ คอร์เปอร์เรท จำกัด นำโดย อาจารย์ปรีชา ชัยวงค์คำ ประธานกลุ่มบริษัทสยามสไมล์ และ คุณชลัช ชัยวงค์คำ กรรมการบริหาร ร่วมกับคุณแอรอน ตัน ผู้ก่อตั้งบริษัท Carro และ CEO Carro Group โดยมีคุณพรลัดดา...
อินทรประกันภัย ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและเร่งดำเนินการมอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับผลประโยชน์ จากกรณีรถกระบะที่ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยภาคสมัครใจ ไว้กับบริษัทฯ เกิดอุบัติเหตุชนขอบทางด่วน เพื่อส่งมอบความคุ้มครองแก่ครอบครัวของผู้ทำประกันภัย นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “จากเหตุการณ์ที่รถกระบะขับชนขอบทางด่วนศรีรัช บริเวณขาเข้าช่วงทางเบี่ยงลงถนนงามวงศ์วาน ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และคนขับรถเสียชีวิตในเวลาต่อมา อินทรประกันภัยได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน เพื่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) และหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วน พร้อมดูแลเรื่องการมอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยอินทรประกันภัย พร้อมให้ความร่วมมือแก่ทุกฝ่าย เพื่อส่งมอบความห่วงใยและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทำประกัน ตอกย้ำคำมั่นสัญญาในการอยู่ดูแลเคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”   

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger