พระจรัญอาทาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบ่อ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 11 ร่วมรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 700 ชุด มูลค่า 320,532 บาท  โดยมีนางสาวกานดา  วัฒนายิ่งสมสุข  ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกลุ่มวิริยะจิตอาสาทั้งผู้บริหารและพนักงาน  เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่11 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ทั้งหมด 700 ครัวเรือน สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากเผชิญกับพายุฝนอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับน้ำทะเลหนุนท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบาก ทีมงานวิริยะจิตอาสาจึงได้ส่งความห่วงใยผ่านถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร  ปลากระป๋อง ...
ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย ส่งทีม TIP SMART ASSIST พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา และทีมสินไหม  ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใน จ.สุโขทัยและ จ.นครราชสีมา โดยให้บริการรถยก กับประชาชนและลูกค้าฟรี พร้อมจัดบริการน้ำดื่ม เพื่อเป็นการช่วยหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  โดยลูกค้าของทิพยประกันภัยสามารถแจ้งเหตุได้ทุกช่องทาง อาทิ  โทรสายด่วน 1736 กด 1 , Application TIP Flash Claim หรือสำนักงานสาขาในพื้นที่
        เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI เดินหน้าวางยุทธศาสตร์รุกตลาดประกันภัยรถยนต์ ที่เน้นการขยายตัวตามธุรกิจโลจิสติกส์ มุ่งรับประกันภัยสำหรับรถบรรทุกใหญ่ และประกันภัยขนส่งที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยวางเป้าหมายเบี้ยประกันภัยเติบโต 100% ภายใน 2 ปี          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ใน 1-2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจโลจิสติกส์ยังคงมีการ เติบโตได้เป็นอย่างดี  ตามความต้องการในการกระจายสินค้าทั่วทุกภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการขยายตัวของยอดขายรถบรรทุกขนาดใหญ่ ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ประกอบกับธุรกิจ E-commerce ที่มีการขยายตัวได้ดีในช่วงที่ผ่านมา และ จากนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ที่มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางท้องถนนในหลากหลายแนวทาง รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรฐานร่วมกันทุกภาคส่วนในการพัฒนาและบริหารจัดการผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) ทั้งในมุมมองด้านองค์กร ยานพาหนะ รวมถึงประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถรายคัน การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถ การติดตั้ง...
โสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 ต้องเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง แต่ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีนี้ของฟอลคอนในครึ่งปีแรก ฟอลคอนมีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตสูงถึง 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตสูงที่สุดคือ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโต 29% รองลงมาคือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเติบโต 23% ประกันภัยรถยนต์เติบโต 17% และประกันภัยทรัพย์สินเติบโต 14% ตามลำดับ โดยฟอลคอนมีสัดส่วนของเบี้ยประกันโควิด-19 ต่ำกว่า 2% ของเบี้ยประกันภัยรับ ฟอลคอนมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนหรือ CAR สูงกว่า 230% (ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 100%) แม้ว่าสถานการณ์ช่วงนี้จะมีปริมาณเคลมโควิด-19 เข้ามาเป็นจำนวนมาก ฟอลคอนประกันภัยได้เตรียมความพร้อมด้านการรับประกันภัย และการจ่ายสินไหมทดแทน...
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อดูแลบริหารงานและกลยุทธ์ต่างๆของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา อรลดา จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเงินและระบบสารสนเทศ จาก  University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่อยู่ประเทศออสเตรเลียได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยต่าง ๆ กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน  อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติกับความผันผวนในตลาดเกิดใหม่ของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย, ผลกระทบต่อการถือครองตราสารทุนของนักลงทุนต่างชาติบนความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ไทยและอินโดนีเซีย, การกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้และผลกระทบต่อประเทศไทยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540, การพัฒนาโทรคมนาคมแห่งชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน    อรลดา สั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านเศรษฐกิจ...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จากปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัท   ...
นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผย ว่า จากสถานการณ์การรับประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ ที่เป็นข่าวในขณะนี้ กองทุนประกันวินาศภัยขอเรียนแจ้งว่า ขอให้ผู้เอาประกันภัยเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยได้ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนประกันวินาศภัยสามารถคุ้มครองเยียวยาผู้เอาประกันภัยได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะกองทุนประกันวินาศภัย มีหน้าที่คุ้มครองประชาชน โดยเป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้จ่ายได้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท “ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม กองทุนฯ สามารถบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอกับสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นนั้นได้  เนื่องจากกองทุนฯ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการเอาประกันวินาศภัยของประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว และเราสามารถจัดหาและบริหารเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอเพื่อเยียวยาประชาชนได้แน่นอน” ดังนั้นสิ่งที่กองทุนฯ ดำเนินการในสถานการณ์ช่วงนี้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา ก็คือ 1. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย และการประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัย 2. บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 และประธานบอร์ด คปภ. ได้ลงนามประกาศ คปภ. ดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยจำนวนหนึ่งต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมทั้งเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับฐานะการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ...
ซิกน่าประกันภัย ผู้นำทางด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อยอดความสำเร็จจากการพัฒนาฟีเจอร์พบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) บนแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere จับมือร่วมกับ บริษัท อรินแคร์ จำกัด บริษัทฯ สตาร์ทอัพชั้นนำทางด้าน Health Tech ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการเภสัชกรรมแบบครบวงจรที่ทันสมัยและมีเครือข่ายร้านขายยามากที่สุดในประเทศไทย เปิดตัวบริการเติมยาและจัดส่งถึงบ้าน (Refill Medicine) ตามคำสั่งแพทย์ภายใต้ชื่อ MedCare เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพของซิกน่า ให้สามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้อย่างหมดห่วง มั่นใจได้ และปลอดภัย 100% รวมถึงยังเปิดช่องทางไลฟ์แชทให้ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาจากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วย จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ซิกน่าเล็งเห็นถึงการเติบโตของเทคโนโลยีการพบแพทย์ออนไลน์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไปยังทุกตลาดทั่วโลก ซิกน่าจึงพัฒนาระบบ Virtual Healthcare บนแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere เกิดเป็นฟีเจอร์ Refill Medicine เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผ่านการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านตามคำสั่งแพทย์...
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพทุกแผน ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษาแบบแยกกักตัวในที่พัก (Home Isolation) หรือการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้ทำประกันภัยสุขภาพติดเชื้อโควิด-19 และแพทย์เห็นสมควรให้ผู้ป่วยแยกกักตัวในที่พักหรือชุมชน รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือกลับมาดูแลรักษาต่อ หรือกลับมาแยกกักตัวที่พักต่อ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้เอาประกันภัยสุขภาพที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือการดูแลรักษาแบบ Community Isolation นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความคุ้มครองกรณีค่าชดเชยรายวันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองสำหรับ Home Isolation และ Community Isolation ของแอกซ่า สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.axa.co.th/th/faq-home-isolation แอกซ่าประกันภัยมีแผนประกันสุขภาพให้เลือกหลากหลาย...

ติดตามเราได้ที่

4,678แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine