ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535...
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยแนวทางการดูแลผู้เอาประกันภัยในช่วงฟื้นฟูกิจการ พร้อมดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหมสำหรับผู้เอาประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดต่อไปตามปกติ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกรอบระยะเวลาประมาณการเพื่อฟื้นฟูกิจการและขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสินไหมโควิดและสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปนั้น บริษัทฯ ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ถึงแนวทางการดูแลผู้เอาประกันในช่วงฟื้นฟูกิจการ และยืนยันว่า บริษัทฯจะรับผิดชอบดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหมฯสำหรับผู้เอาประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดต่อไป พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ รวมถึงต้องรักษาคุณภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการดังเดิม ในขณะที่การฟื้นฟูกิจการจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ และผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิดได้เจรจาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้ที่เหมาะสมและเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย สำหรับแนวทางและวิธีการชำระที่เหมาะสมให้เจ้าหนี้สินไหมโควิดนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสม...
มร. โตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ  และดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตผู้ได้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 (NAA –National Agents of the year Awards) จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) โดยในปีนี้ มีตัวแทนโตเกียวมารีนที่สามารถทำผลงานยอดเยี่ยมติดคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 (NAA) มากถึง 21 คน และ 2 รางวัลในนี้ มีตัวแทนที่อยู่ในอันดับที่ 3 และที่ 4...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินต่อเนื่องจากปี 2564 เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี ได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายรวม Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 29 ล้านไร่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,925,065,000 บาท นอกจากนี้ ครม. ได้เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System : IBS) ซึ่งได้พัฒนาฐานข้อมูลประกันวินาศภัยเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลประกันชีวิตตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564-2568) เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอก กฎระเบียบต่าง ๆ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงบูรณาการกับฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำข้อมูลด้านประกันภัยต่าง ๆ ภายในระบบฐานข้อมูลการประกันภัยมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน คปภ. จึงเห็นควรที่จะต้องดำเนินการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ National Insurance Bureau (NIB)...
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คปภ.-สภาอุตสาหกรรม-บริษัทประกันภัย ร่วมประสานเสียง ให้ธุรกิจประกันภัยเร่งปรับเปลี่ยนโหมดธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดงานและร่วมเสวนาในหัวข้อ “รู้ทัน ก้าวทัน ประกันภัย ยุค Next Normal” นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาฯ ส่วน ดร.อริสรา กำธรเจริญ เป็นผู้ดำเนินรายการณ อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก...
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะผู้บริหารในโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมดูงานของบริษัทฯ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ด้านทิศทางและกลยุทธ์ทางด้าน IT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลมากยิ่งขึ้น จากการสร้างให้เป็น Data Driven Organization เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางกลยุทธ์ การทำการตลาด การบริหารจัดการสินไหมทดแทน เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับ Customer Data Platform โดยการทำ Big Data...
ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย  และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการและผู้บริหารสำนักงาน  คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบงานสุดล้ำกับนวัตกรรมอัจฉริยะ อาทิ ศูนย์ TIP’s Center of Excellence (TIP COE) การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย , ห้อง Inspiration Chamber (TIP...
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI สนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยคุณแกมกาญจน์ จันทรมณี ผู้จัดการสาขาระยอง เป็นตัวแทนบริษัท มอบหมวกนิรภัยให้กับคุณอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ หมวกนิรภัยดังกล่าว ได้ส่งต่อให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ โดยมีคุณวลัยทิพย์ อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดระยอง ร่วมมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
การยื่นขอชำระหนี้ กรณี “อาคเนย์ประกันภัย” และไทยประกันภัย”ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ปรพชะชาชนสามารถยื่นโดยตรงที่กองทุนประกันวินาศภัย  ในฐานะผู้ชำระบัญชี ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้อำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนให้สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ ทั้งที่ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ, สำนักงาน คปภ. เขตบางเขน , สำนักงาน คปภ. ภาคกลาง และจังหวัดทั่วประเทศ  ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมายื่นที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง พียงจุดเดียว ซึ่งการยื่นขอชำระหนี้นี้  ประชาชนสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยหากยื่นที่กองทุนประกันวินาศภัย จะยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger