TIC ไทยประกันภัย ปล่อยฟีเจอร์ TIC Covid Self Claim เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งเคลมประกันภัยโควิด ลูกค้าสามารถทำรายการด้วยตัวเองได้ใน 4 ขั้นตอน ผ่าน LINE @Pchang ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจุดเด่นของฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ ลูกค้าสามารถส่งเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา มีระบบแสดงผลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แก้ปัญหาการส่งเอกสารไม่ครบหรือเอกสารสูญหาย ช่วยให้การแจ้งเคลมเป็นเรื่องง่าย และรับค่าสินไหมทดแทนได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม  ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสายธุรกิจด้านประกันของ Thai Group กล่าวว่า “พวกเราเร่งพัฒนาและเปิดตัวบริการ TIC Covid Self Claim...
บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TIPH  ฤกษ์ดีเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนี้ (7 ก.ย. 2564) เป็นวันแรก แทนหุ้น บมจ. ทิพยประกันภัย หรือ “TIP” ซึ่งปรับไปเป็นบริษัทลูกที่เป็นแกนกลางของกลุ่มธุรกิจประกันภัยภายใต้ TIPH ด้าน “สมพร สืบถวิลกุล” ระบุโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจของ TIPH ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจประกันภัย หลังการเกิดขึ้นของวิกฤตโควิด-19 จากนี้เตรียมเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ พร้อมยืนยันโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งจะช่วยสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจของทิพย กรุ๊ปได้ ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ยืนยันว่าภายใต้โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ TIPH ธุรกิจหลักยังคงเป็นธุรกิจประกันภัย ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% ของทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เป็นบริษัทที่เป็นแกนกลางของกลุ่มภายใต้ TIPH โดยที่โครงสร้างธุรกิจประกันภัยของTIPH จะมีการแบ่งแยกและจำกัดความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-Life Insurance) ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย (Life Assurance) ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ(International Insurance) และธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัย (Insurance Supporting) ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มประกันภัย อาจจะขยายการลงทุนไปในอนาคตในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัท แต่ต้องเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจหลัก และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มธุรกิจของ TIPH ด้วย “บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจดังกล่าว นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดการองค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในแต่ละประเภทธุรกิจแล้ว จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ที่เกิดจากการพัฒนากลุ่มธุรกิจให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน (Specialization) อย่างแท้จริง รวมทั้งจะส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการจัดตั้งหน่วยธุรกิจที่ให้การสนับสนุนกับบริษัทในเครือ (Shared Services) ขึ้นมา โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจที่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่เป็นข้อได้เปรียบ (Unique Competencies) ของ TIP อยู่แล้ว เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร หน่วยงานวิจัยและพัฒนา เป็นต้น” ดร.สมพร กล่าว โดยที่กลยุทธ์หลักในการขยายธุรกิจของ TIPH จะอยู่บนเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ในแต่ละกลุ่มธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อทำเกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) และการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) ควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการขยายการลงทุนในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) และการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) รวมทั้งผ่านการแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทในกลุ่มที่มีศักยภาพออกเป็นบริษัทใหม่ (Spin-Off) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มธุรกิจของ TIPH สำหรับแผนการขยายธุรกิจใน 12 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการชัดเจนแล้วตามที่ได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นไประหว่างช่วงเวลาการทำ Tender Offer ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดตั้งหรือเข้าซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย 2-3 ธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งบริษัทประกันภัยใหม่ หรือการเข้าซื้อกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อรองรับการแยกหน่วยธุรกิจที่มีศักยภาพของบริษัทในกลุ่มออกเป็นบริษัทใหม่ (Spin-Off) อีกอย่างน้อย 1 ธุรกิจด้วย “ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้โครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ดี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง โดยที่ปัจจุบัน บมจ.ปตท. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จะทำให้ TIPH สามารถเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจประกันภัยไปสู่มิติใหม่ ที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดของประชาชนในฐานะผู้เอาประกันภัยและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้” ดร.สมพร กล่าว
พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง  แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท และอาหารพร้อมทาน มูลค่า 350,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพิศเพลิน  วิริยะพันธุ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพื่อผู้ป่วยโรคร้ายแรง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีก  3 แห่ง สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง  อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารพร้อมทานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน  ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่  กรุงเทพมหานคร
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า "โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดจาก "โครงการยุวชนประกันภัย" ของ สำนักงาน คปภ. และ "โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย" ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นของคณะทำงานจากสำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประกอบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือร่วมกันและเห็นควรขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยไปยังกลุ่มยุวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำและกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเห็นความสำคัญของการประกันภัย และเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการทำประกันภัยสู่ระดับชุมชน จึงได้ร่วมกันจัด "โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย" ขึ้น โดยในฝั่งของสมาคมประกันวินาศภัยไทยนั้น มีคณะทำงานที่มาจากคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย...
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI รับ 2 รางวัลใหญ่จากนิตยสารชั้นนำระดับโลก International Finance Awards 2020 ซึ่งจัดโดย International Finance Magazine (IFM) กับรางวัล Best Non-Life Insurance Company - Thailand โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ด้วยความโดดเด่นจากการเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม โดยมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ และสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติBest Non-Life Insurance CEO...
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ(ประเทศไทย) ยกระดับแผนประกันสุขภาพ "แพลทินัม" ที่ขายดีที่สุด เปิดตัว "แผนแพลทินัม พลัส (Platinum+)" ขยายความคุ้มครองการเข้ารักษาในโรงพยาบาลพร้อมความยืดหยุ่น มีให้เลือกความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ยได้ และให้ลูกค้าสามารถใช้บริการวีเฮลท์ (vHealth) ทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลฟรี ด้วยระดับความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า มร.ดาเมียน เจมส์ เดลานี่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แพลทินัมเป็นหนึ่งในแผนประกันสุขภาพที่ขายดีที่สุดของเอ็ทน่า ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาหากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แผนแพลทินัม พลัส ยังได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นให้ลูกค้าสามารรถเลือกความรับผิดส่วนแรกได้ถึง 4 ระดับ ช่วยทำให้ราคาถูกลงและทำให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองสุขภาพระดับพรีเมียมได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ แผนแพลทินัมยังได้รวมบริการวีเฮลฺท์ (vHelath) บริการทางการแพทย์ผ่านโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของเอ็ทน่าที่ได้รับรางวัล Business+...
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เร่งพัฒนาระบบเคลมกรมธรรม์ สร้างความเชื่อมั่นและคลายความกังวลใจให้กับลูกค้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีเจตนาที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือดูแลประชาชน บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและมีผู้แจ้งทำประกันภัยมายังบริษัทเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยปริมาณผู้เอาประกันภัยที่มีจำนวนมากและสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเกินความคาดหมายของทุกภาคส่วน โดยบริษัทได้เร่งดำเนินการดังนี้ 1. ขยายเวลาการให้บริการศูนย์ดูแลลูกค้า 1726 จากจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.โดยเพิ่มเติมถึงเวลา 19.00 น. รวมวันหยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 2. จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาทำการ 3. สร้างระบบเพิ่มเติม เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบดิจิทัล 4. แจ้งสถานะการเคลมของผู้เอาประกันผ่านทาง SMS ในแต่ละขั้นตอน  5. เพิ่มระบบการเคลมผ่าน Line OA ได้ตั้งแต่วันที่ 25...
ตามที่ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” หรือ TIPH ได้ทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ TIPH จากผู้ถือหุ้น TIP ที่อัตราการแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TIP ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH  ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวไปแล้วในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ล่าสุดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TIP ที่สัดส่วน...
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจประกันภัย นำโดย ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย)เดินหน้าร่วมเคียงข้างคนไทยท่ามกลางสถานการ์โควิด-19 สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่เขตบางรัก ประกอบด้วย  ชุด PPE จำนวน 175 ชุด, หน้ากาก N95 จำนวน 100 ชิ้น, หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง, ถุงคลุมรองเท้า จำนวน 100 คู่, ถุงมือยางจำนวน 50 กล่อง, หมวกคลุมผม...
มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมกับ เมืองไทยประกันภัย ส่งมอบกล่องน้ำใจมูลนิธิมาดามแป้ง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่พักรักษาตัวแบบ HI : Home Isolation ในเขตคลองเตย 450 กล่อง โดยมีนางกอบกุล จันทร์ตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้รับมอบ และอีก 50 กล่อง ได้มอบให้กับผู้ป่วยที่เดือดร้อนในต่างจังหวัดใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เชียงราย กาฬสินธุ์ สุพรรณบุรี สงขลา ฯลฯ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยกระจายไปอย่างทั่วถึงผ่านกลุ่มอาสากล้าใหม่มูลนิธิมาดามแป้ง “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ...

ติดตามเราได้ที่

4,678แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine