กสิกรไทยชวนอาเซียนสร้างมาตรฐานลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลักดันการเกิด ASEAN Taxonomy

0
38

ธนาคารกสิกรไทย ตัวแทนสถาบันการเงินภาคเอกชนไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council Summit Week) เมื่อต้นเดือนกันยายน ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดนร่วมการเสวนาหัวข้อ Decarbonizing Southeast Asia: Charting ASEAN’s Pathway to a Net-Zero Future แลกเปลี่ยนมุมมอง บทบาท แนวคิดของภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)  พร้อมเชิญชวนกลุ่มอาเซียนสร้างมาตรฐานการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค  ผลักดันการเกิด ASEAN Taxonomy

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit หรือ ABIS 2023) จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ASEAN Centrality: Innovating Towards Greater Inclusivity” โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ผู้นำ และผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจทั่วโลกกว่า 2,000 คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน  และสร้างโอกาสให้ผู้นำธุรกิจมีส่วนร่วมในการเจรจากับผู้กำหนดนโยบาย

โดยธนาคารได้ร่วมเสวนา Decarbonizing Southeast Asia: Charting ASEAN’s Pathway to a Net-Zero Future เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง บทบาท แนวคิด ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของแรงขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) รวมถึงการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่จะผลักดันให้ธนาคารและลูกค้า คำนึงถึงการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความยั่งยืนในระดับภูมิภาค

ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละประเทศ ทั้งด้านการเงิน เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ซึ่งประเทศที่มีความพร้อม เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศจีน จะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกฎเกณฑ์ในระบบเศรษฐกิจ   ขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนส่วนมากเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีความพร้อมที่แตกต่างกัน แต่ยังพึ่งพากันได้ดีผ่านการค้าและการลงทุน ด้วยมูลค่าการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN intra-trade) ที่มีสัดส่วนสูงถึง 23%

อย่างไรก็ดี กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถร่วมกันทำให้ Decarbonization เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค และสอดรับกับพลวัติการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้น  โดยสร้างมาตรฐานการทำงานด้าน Decarbonization เดียวกัน ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) ที่แต่ละประเทศสามารถเติมเต็มแหล่งทรัพยากรซึ่งกันและกันได้ และโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน (Soft Infrastructure) เช่น การกำหนดให้มี ASEAN Taxonomy ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องของ Decarbonization ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว  ยังเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนในระดับเวทีโลกอีกด้วย

สำหรับภาคธุรกิจในอาเซียนในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ (Large Corporates) สามารถปรับตัว และปฏิบัติตามกติกาในระดับนานาชาติได้อย่างทันท่วงที ด้วยความพร้อมด้านทรัพยากร เทคโนโลยี เงินทุน และความรู้ ขณะที่กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี ยังไม่สามารถปรับตัวได้เองทั้งหมด ต้องมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลและธนาคาร ส่วนกลุ่มลูกค้ารายย่อย ต้องมีการผลักดันให้เกิดการตระหนักรู้ และสร้างแนวคิดที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดระบบคุณค่าใหม่ (New Value System) ที่จะผลักดันให้เอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

“การสร้างมาตรฐานร่วมกันด้าน Decarbonization ในภูมิภาคอาเซียน เป็นการตอกย้ำแนวคิดการทำงานตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) ของธนาคารกสิกรไทย ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG ของกลุ่มธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยธนาคารจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันลูกค้า ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Decarbonization ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ธนาคารกสิกรไทยมีที่ตั้งอยู่ เพื่อให้เป็นตามนโยบายเป้าหมาย Net Zero Commitment ของแต่ละประเทศต่อไปในอนาคต” นายพิพิธ กล่าวสรุป