ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดแก้วพิจิตร ปราจีนบุรี

0
67

ธนาคารกรุงเทพ  สืบสานพระพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี จัดขบวนแห่อัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ รวมพลังศรัทธาจากลูกค้า พนักงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ เป็นจำนวนเงิน 14,445,339.50 บาท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ประธานฝ่ายฆราวาส นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท นายกึกก้อง รักเผ่าพันธ์ รองผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจณี คงคาลัย และ นางสาวสุทธิรัตน์ พาชีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ Senior Vice President ผู้จัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57  โดยหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกียรติร่วมในพิธี

โดยได้รับความเมตตา จากพระครูยุตติคุณากร (สายหยุด คุณยุตฺโต ดร.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี-บ้างสร้าง (ธ) เจ้าอาวาส   วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน  

ด้วยพลังศรัทธาของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศล ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,445,339.50  บาท โดยธนาคารได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ให้มีสภาพสมบูรณ์งดงามแล้วเสร็จทันกำหนดการงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง เป็นวัดในธรรมยุกตินิกายวัดแรกของปราจีนบุรี สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2422 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางประมูล โภคา (แก้ว ประสังสิต) เมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) สละตำแหน่งเจ้าเมืองพระตะบอง แล้วย้ายมาพำนักที่ปราจีนบุรี ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างศาสนสถานต่างๆ ในวัดแก้วพิจิตร โดยเฉพาะท่านได้ออกแบบและเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบัน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทย จีน เขมร และยุโรปเป็นเอกลักษณ์และมีความงดงามจนถึงปัจจุบัน โดยวัดแก้วพิจิตรยังเป็นวัดประจำสกุล “อภัยวงศ์”

“พระรัตนสุวรรณ” พระพุทธรูปประจำวัด พระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ประดับอัญมณีที่พระอุระและที่ปลายพระเศียร หน้าตักกว้าง 4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว พร้อมฐานเงินลงยาสีเขียว ตามตำนานกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานให้ตระกูลอภัยวงศ์เมื่อครั้งไปรับราชการที่เมืองพระตะบอง โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นํากลับมาเมื่อย้ายมาปราจีนบุรี  และได้อัญเชิญมาถวายให้เป็นพระประจําวัดแก้วพิจิตร เพื่อเป็นที่สักการะของประชาชน ส่วนพระประธานประจำพระอุโบสถ คือ หลวงพ่ออภัยวงศ์ (หลวงพ่ออภัย) ปางอภัยทาน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับ “กริ่งพระรัตนสุวรรณ” เนื้อทองเหลือง เป็นวัตถุมงคลที่ระลึก ซึ่งจำลองจาก “พระรัตนสุวรรณ” โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรคณาจารย์ชื่อดัง 10 รูป จากจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ชลบุรี บุรีรัมย์ และเชียงใหม่ นั่งปรกอธิษฐานจิต