ปฏิบัติการ “Krungsri Race to Net Zero” รวมพลัง หยุด!โลกเดือด

0
40

กรุงศรี เดินหน้าหน้าปฏิบัติการ “Krungsri Race to Net Zero รวมพลัง หยุด!โลกเดือด”  เร่งขับเคลื่อนพลวัตพนักงานกรุงศรี กรุ๊ปกว่า 20,000 คน พิชิตเป้าหมายวาระสำคัญเร่งด่วนของโลก ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารในปี 2573  และจากบริการทางการเงินทั้งหมดภายในปี 2593

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  กรุงศรีดำเนินการเพื่อรับมือกับความรุนแรงของวิกฤตการณ์โลกเดือด ด้วยการเร่งปลูกฝังแนวคิดและสร้างวัฒนธรรม Net Zero ในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเร่งด่วน ด้วยความร่วมมือของพนักงานกรุงศรี กรุ๊ป กว่า 20,000 คน ในการช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแบบคาร์บอนต่ำ     พร้อมยกระดับปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero สู่สังคมในวงกว้าง ช่วยสนับสนุนประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero

“ปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero เป็นบทพิสูจน์อีกวาระหนึ่งของกรุงศรีที่สะท้อนถึงจิตสำนึกรับผิดชอบในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีจุดยืนเพื่อความยั่งยืน  และดำเนินการตามแนวทางสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของ MUFG ผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของกรุงศรี” นายยามาโตะกล่าว

โดยปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero กำหนดเป้าหมายปี 2566-2567  ไว้ดังนี้
• การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน  ด้วยการพัฒนาหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้นและครอบคลุม รวมทั้งสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความความรู้ ความเข้าใจด้านแนวคิด นโยบาย และเป้าหมาย Net Zero กลยุทธ์ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดจนรณรงค์ให้ตระหนักถึงบทบาทส่วนบุคคลของพนักงาน
• กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน:  โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สนุกสนาน น่าสนใจและมีส่วนร่วมได้ง่าย เพื่อสร้างความเข้าใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการสื่อสารแบบสองทาง กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม และเกมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้
• พันธกิจแห่งความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน   โดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอนทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว

“ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกรุงศรี ตอกย้ำปณิธานในการดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์แห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน  โดยเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (ระดับดีเยี่ยม)  และเป็นสมาชิกตั้งต้นของเครือข่าย Carbon Markets Club ในปี 2564 ตลอดจนเป็นธนาคารที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Declaration) ของสมาคมธนาคารไทย และเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ได้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรครอบคลุมทุกอาคารสำนักงาน สาขาธนาคาร และบริษัทย่อยในปี 2565” นายยามาโตะกล่าวสรุป