เมืองไทยประกันชีวิต จับมือกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ Care Giver

0
16

เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จับมือกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ Care Giver  หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง  เพื่อฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจให้มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ ตอบรับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

นายสาระ ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า  ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  ขณะที่จำนวนบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องยังไม่เพียงพอ และขาดการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในหลายชุมชน บริษัทฯจึงได้ร่วมมือกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น  จำนวน 18 ชั่วโมง เป็นมาตรฐานหลักสูตรกลางของประเทศไทย ในการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับสมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลหลักสูตร เมื่ออบรมผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตร สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเป็นประโยชน์ทั้งผู้สูงอายุเอง สมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  ในด้านของการเพิ่มพูนทักษะความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรช่วยให้ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งการป้องกัน ส่งเสริม และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะปกติและฉุกเฉิน การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคม  การสร้างเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ลดปัญหาการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และมีความสุขในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุและสร้างสังคมที่น่าอยู่

โดยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1   ได้รับเกียรติจาก นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งบริษัทฯเดินหน้าสนับสนุนการจัดอบรมในรุ่นต่อๆไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  เพื่อขยายโอกาสในการเสริมสร้างทักษะความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนต่าง ๆ  และพร้อมสร้างความร่วมมือในการรับผิดชอบ ต่อสังคมร่วมกันของการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเห็นความสำคัญของการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นสูง จำนวน 420 ชั่วโมง หลักสูตรที่ช่วยสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ รองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และเกิดรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีหลักประกันคุณภาพและการได้รับบริการที่เป็นมาตรฐาน

“การจัดฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพทักษะในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรง เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น เป็นความร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน​ต่อไป”  นายสาระ กล่าวสรุป