กรุงเทพประกันภัย ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จัดตั้ง บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

0
60


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หรือ BKI จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ Senior Partner บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และนายเอนก คีรีเสถียร (ขวาสุด) เลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยการจัดตั้ง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BKIH) และจะดำเนินการยื่นไฟลิ่ง (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาต่อไป โดย BKIH จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ BKI ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว BKI จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ BKIH จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่หุ้นของบริษัทฯ ในวันเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567