ธนาคารกรุงเทพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม

0
116

ธนาคารกรุงเทพ สถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ยาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 56  เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุ สามเณรที่มีศรัทธาปสาทะที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สถาพรตลอดกาลนาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปถวาย ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  วัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และเป็นที่เสื่อมใส สักการะบูชาของประชาชนทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศ   นำโดย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร ประธานฝ่ายฆราวาส นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 56  โดยพระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน

หน่วยราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และ พันตำรวจเอกศยาม อินทร์สุวรรณโณ ผู้กำกับการ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกียรติร่วมในพิธี โดยพลังศรัทธาของคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,185,395.60 บาท

โดยเงินทำบุญพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้  จะร่วมสมทบเป็นกองบุญตั้งต้นในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ถวายหลวงพ่อบ้านแหลม  ด้วยที่ตั้งของพระอุโบสถในปัจจุบันค่อนข้างคับแคบ และอยู่ติดริมน้ำแม่กลอง จึงประสบอุทกภัยทุกปี  พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน จึงมีดำริสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งความสง่างาม เน้นประโยชน์ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นสำคัญ

หลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ เป็นหนึ่งในห้า“พระเบญจภาคีวารีปาฏิหาริย์”ตามตำนานเล่าว่า มีพี่น้องชาวเมืองเหนือห้าคน บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาจนสำเร็จเป็นพระอริยะ ครั้นดับขันธ์แล้ว ด้วยความปรารถนาจะช่วยให้ผู้คนทางใต้ได้พ้นทุกข์ ก็เข้าสถิตอยู่ในพระพุทธรูป 5 องค์ คือ หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา แล้วแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พระพุทธรูปทั้งห้าลอยมาทางใต้ตามแม่น้ำ

วัดเพรชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง  เดิมชื่อ “วัดศรีจำปา” เป็นวัดโบราณ ประมาณการสร้างในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2191 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออก  ในปี พ.ศ.2307 ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อพยพหนีภัยสงครามกับพม่ามาอยู่ตำบลแม่กลอง  ทางเหนือวัดศรีจำปา ตั้งเป็นหมู่บ้านแหลม โดยช่วยกันบูรณะปฎิสังขรณ์วัดศรีจำปา  และเรียกชื่อวัดใหม่ว่า “วัดบ้านแหลม”  ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดบ้านแหลมขึ้นเป็นพระอารามหลวง  โดยพระราชทานนามว่า “วัดเพชรสมุทรวรวิหาร”