บอร์ดส.ประกันวินาศภัยไทย แต่งตั้ง “ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ” เป็น ผู้อำนวยการบริหารคนใหม่

0
53

รายงานข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครั้งที่ 6/2566-2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย คนใหม่ แทนนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2570