สหประกันชีวิต จัดโครงการ “สหประกันชีวิตพบผู้นำสหกรณ์” ในพื้นทีภาคตะวันตก

0
96

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานการตลาดในพื้นที่ภาคตะวันตก ได้จัดโครงการ “สหประกันชีวิตพบผู้นำสหกรณ์” ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมรวม 31 สหกรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน

ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์และรายงานสถานะความมั่นคงของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันตกให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำสหกรณ์ในพื้นที่

“ในนามบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการจัดโครงการในครั้งนี้ ตลอดจนผู้นำสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้รับใช้สหกรณ์ท่านในโอกาสต่อไป”นางรัชนีพร พึงประสพ กล่าว