โตเกียวมารีนประกันชีวิต ออกมาตราการเพิ่มเติมช่วงโควิด-19 ขยายความคุ้มครอง สำหรับกรมธรรม์ที่อนุมัติรับประกันในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563”

0
41

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ออกมาตราเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นคง และอุ่นใจให้แก่ลูกค้าจึงพิจารณาขยายความคุ้มครองในสัญญาเพิ่มเติมของบริษัท สำหรับการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองทันที โดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน ซึ่งปกติกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันภัย มีการเจ็บป่วยในระยะ 30 วันแรก นับจากวันที่กรมกรรม์กันภัยเริ่มคุ้มครอง

โดยมีรายละเอียดการขยายความคุ้มครอง ดังนี้ 

1. สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย ที่อนุมัติรับประกันในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในช่วง วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2563

2. สัญญาเพิ่มเติมที่ขยายความคุ้มครอง ในช่วงระยะไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน ได้แก่

2.1 สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาล และศัลยกรรม(HS2N)

2.2 สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ์ แคร์ (HSHC)

2.3 สัญญาเพิ่มเติม ค่าชดเชยรายวัน (HB)

3. ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ในระยะเวลาไม่คุ้มครองที่ขยายนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ

4. ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หากผู้เอาประกันภัยยังคงมีการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ออกมาตราการขยายระยะเวลาผ่อนผัน การชำระเบี้ยจากปกติ 31 วันเป็น 91 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระ ในวันที่ 26 มกราคม -30 พฤษภาคม 2563 และได้ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ/ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุกรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับ จากการไม่ได้ชำระเบี้ยประกันที่ครบกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 พฤษภาคม  2563 เพื่อสร้างความมั่นคง และปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here