กรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิถันยรักษ์ ตรวจมะเร็งเต้านมแก่สตรีด้อยโอกาสปีที่ 14

0
15

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แก่สตรีด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ประธานศูนย์ถันยรักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช