กปว.และ กปช. ให้ความเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของกองทุนฯ ให้ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย จ.อุบลราชธานี

0
134

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตและสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน ให้แก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ 3 โรงแรมอีโค่ อินน์ ไลต์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยนายคณิต กันนะวงค์ เจ้าหน้าที่ 1 งานคุ้มครองสิทธิ และนายเศรษฐวัฒน์ บัวขวัญ เจ้าหน้าที่ 1 งานคุ้มครองสิทธิ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัย” และตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยซึ่งเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

โดยกองทุนประกันวินาศภัยได้เชิญนางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) มาบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน คปภ.” และนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต มาบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันชีวิต” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ และเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อรับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย