บมจ.เงินติดล้อ ร่วมกับองค์กรระดับโลก ศึกษาการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย

0
49

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มากกว่าการเข้าถึงการบริการสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง หลังโควิด 19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ“Financial Inclusion in Post-Covid Southeast Asia: Accelerating Impact Beyond Access” ที่จัดทำโดย Centre for Impact Investing and Practices (CIIP) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดย Temasek Trust ร่วมกับ United Nations Capital Development Fund (UNCDF) และ Helicap พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก 60 เดซิเบล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกจากผู้ให้บริการทางการเงิน นักลงทุน สมาคมอุตสาหกรรม และลูกค้า โดยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาระบบนิเวศด้านการเงินการลงทุน และสร้างผลกระทบเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ ต่อไป

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้สมัครสินเชื่อที่ประกอบอาชีพอิสระหรือไม่มีแหล่งรายได้แน่นอน ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เช่น การเข้าถึงสินเชื่อ ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกค้า และการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า อีกทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการจัดทำ Microfinance Index 2023 (ดัชนีการเงินรายย่อยระดับโลก ประจำปี 2566)

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR กล่าวว่า การที่เราได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินของกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยในอนาคตได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่ออีกด้วย ทั้งนี้ บมจ.เงินติดล้อ เป็นองค์กรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะองค์กรที่มุ่งสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารทั่วไปได้ (Underbanked) ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals โดยมุ่งสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินให้กับชุมชนและประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย